VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för avskrivningsoptimering.

Vår avdelning för avskrivningsoptimering.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Avskrivningsoptimering

Fastighetsinriktad affärsverksamhet är kapitalintensiv, och svensk skattelagstiftning tillåter en förmånlig periodisering av de årliga värdeminskningsavdrag och kostnadsföringar som får göras med anledning av investeringar i de materiella anläggningstillgångarna – byggnader, markanläggningar och inventarier. Reglerna innebär positiva kassaflödeseffekteroch en minskad skattekostnad. En rad andra skattefrågor kan också påverkas av fastighetsinvesteringars klassificering, karaktär och omfattning – bland annat fastställandet av ränteavdragens storlek, storleken på fastighetsskatt och stämpelskatt samt möjligheter till momsavdrag och ROT-avdrag.

 

För att ta till vara på dessa möjligheter kombinerar vi vår expertis kring den skatterättsliga regleringen med kunskap om redovisning och konstruktions- eller byggkostnader. Vi kan identifiera korrekt information och säkerställa dokumentation som ger stöd för en korrekt och optimal skattehantering för att hitta ekonomiska fördelar och konkreta besparingar – bara genom att tillämpa lagstiftningen korrekt.

 

Svalners specialistgrupp för avskrivningsoptimering har djupgående erfarenhet av skattefrågor kopplade till investeringar i fastighetsförvaltande verksamhet, skattemässiga värden hänförliga till fastigheter, och avdrag kopplade till dessa värden. Vi arbetar löpande med att bistå många av Sveriges största fastighetsägare inom alla branschsektorer med kvalificerad rådgivning.

Fastighetsinriktad affärsverksamhet är kapitalintensiv, och svensk skattelagstiftning tillåter en förmånlig periodisering av de årliga värdeminskningsavdrag och kostnadsföringar som får göras med anledning av investeringar i de materiella anläggningstillgångarna – byggnader, markanläggningar och inventarier. Reglerna innebär positiva kassaflödeseffekteroch en minskad skattekostnad. En rad andra skattefrågor kan också påverkas av fastighetsinvesteringars klassificering, karaktär och omfattning – bland annat fastställandet av ränteavdragens storlek, storleken på fastighetsskatt och stämpelskatt samt möjligheter till momsavdrag och ROT-avdrag.

 

För att ta till vara på dessa möjligheter kombinerar vi vår expertis kring den skatterättsliga regleringen med kunskap om redovisning och konstruktions- eller byggkostnader. Vi kan identifiera korrekt information och säkerställa dokumentation som ger stöd för en korrekt och optimal skattehantering för att hitta ekonomiska fördelar och konkreta besparingar – bara genom att tillämpa lagstiftningen korrekt.

 

Svalners specialistgrupp för avskrivningsoptimering har djupgående erfarenhet av skattefrågor kopplade till investeringar i fastighetsförvaltande verksamhet, skattemässiga värden hänförliga till fastigheter, och avdrag kopplade till dessa värden. Vi arbetar löpande med att bistå många av Sveriges största fastighetsägare inom alla branschsektorer med kvalificerad rådgivning.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Inkomstskattemässig klassificering av investeringsutgifter avseende nybyggen, om- och tillbyggnationer samt förvärv av bebyggda fastigheter
  • Retroaktiva utredningar för inkomstskattemässig klassificering av historiska anskaffningar
  • Utredning och dokumentation av kapitalvinstberäkningar och skattemässiga värden vid bland annat avyttring, avstyckning, klyvning och utrangering av byggnader
  • Biträde, utredningar och dokumentation vid fastighetstaxering
  • Utredning och dokumentation rörande fastställande av skälig fördelning för momsavdrag avseende projektutgifter vid blandad verksamhet
  • Biträde vid framtagande av underlag för komponentavskrivningar (K3)
  • Ränteavdragsberäkningar och prognoser för utförda eller framtida investeringar
Verksamhetsansvariga
Fredrik Ulmstedt