Välkommet avgörande om ansvaret för moms vid bristande efterlevnad

Punktskatter och tull

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom meddelad den 7 oktober 2021 prövat hur en tullskuld som uppkommit på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen ska beräknas när varorna omfattas av befrielse från tull. HFD har dessutom prövat om Tullverket eller Skatteverket varit beskattningsmyndighet för mervärdesskatt.

 

En turkisk transportör var huvudansvarig för ett s.k. transiteringsförfarande, vilket innebär att varor får flyttas utan att skattskyldighet inträder för tull eller andra skatter. Varorna uppvisades inte för Tullverket inom den beslutade tidsfristen varför en tullskuld uppkom på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Tullverket utsåg den turkiske transportören till gäldenär för tullskulden.

 

HFD gjorde bedömningen att en särskild beräkningsregel i tullkodex är tillämplig under förutsättning att de omständigheter som ledde till tullskuldens uppkomst inte utgjorde ett försök till bedrägeri. Beräkningsregeln innebär att vissa bestämmelser om befrielse från tull även ska tillämpas vid tullskulder som uppkommit på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen. HFD ansåg att det inte fanns skäl att ifrågasätta de åberopade certifikaten som medför befrielse från tull eller att omständigheterna att transportören inte anmälde varorna skedde av misstag. Tullskulden bestämdes därför till 0 kr.

 

Mervärdesskatt ska inte tas ut av Tullverket om det finns en deklarant och denne är registrerad för mervärdesskatt vid tidpunkten för beslutet om tull. I detta fall hade ett tullombud för importörens räkning gett in en s.k. samvetsdeklaration efter att varorna undandragits tullövervakning men innan Tullverket fattat beslut i ärendet. HFD fann därför att det fanns en deklarant vid tidpunkten för beslutet och att Skatteverket därför rätteligen är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten i stället för Tullverket.

 

Våra kommentarer

 

HFD:s dom är efterlängtad och något oväntad med tanke på underinstansernas bedömningar i ett stort antal liknande mål. HFD:s dom kommer att ha stor betydelse för ärenden på tullområdet där bristande efterlevnad av tullagstiftningen förekommit.

 

Avgörandet innebär att företag som brustit i efterlevnaden men som underrättat Tullverket om misstaget i vissa fall kan slippa drabbas av en inlåsningseffekt av importmomsen.

 

Ett flertal frågor kvarstår dock fortfarande efter HFD:s dom. I domen har HFD prövat om Skatteverket eller Tullverket ska vara beskattningsmyndighet för mervärdesskatt. Liknande bestämmelser finns för olika punktskatter och frågan är om och i vilken mån Skatteverket, vid bristande efterlevnad, ska vara beskattningsmyndighet även för dessa skatter.

 

För mer information om HFD:s dom påverkar er, vänligen kontakta:

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg