Utvidgade möjligheter till skattebefrielse för tillverkningsprocesser i industriell verksamhet

Punktskatter och tull

Tillverkningsprocesser i industriell verksamhet kan i vissa fall helt eller delvis befrias från energiskatt. För att en verksamhet ska klassas som industriell utgår från man först från om verksamhetens SNI-kod ligger inom ett visst intervall. Om verksamheten har en annan SNI-kod ska i stället en särskild prövning göras av om verksamheten trots det ändå kan anses som industriell. I tidigare avgöranden har man i den prövningen utgått från företagets huvudsakliga verksamhet, och i bedömningen framför allt utgått från den del av verksamheten som har störst omsättning för att avgöra om en verksamhet kan anses industriell.

 

Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked prövat frågan om det är möjligt att få energiskatt återbetald för en spannmålsverksamhet. Bolagets verksamhet var inte inom intervallet för industriella verksamheter enligt SNI-koden. Nämnden behövde därför ta ställning till om det i sådana situationer krävs att en industriell verksamhet är den huvudsakliga för att få återbetalningsrätt.

 

Den aktuella spannmålsverksamheten bestod av inköp, torkning, lagring, förädling och försäljning av spannmål. Både Bolaget och Skatteverket var eniga om att verksamheten skulle kunna utgöra industriell verksamhet, framför allt eftersom bearbetningsprocessen kräver omfattande och energikrävande maskinell utrustning, samt då många slutprodukter av bearbetningen hamnar i annan industriell verksamhet.

 

Skatterättsnämnden uttalar att det saknas klar vägledning från Högsta förvaltningsdomstolen och att uttalandena i förarbetena inte ger tillräckligt stöd för att huvudsaklighet ska krävas. Nämnden konstaterar också att det i lagtexten saknas sådant krav.

 

Mot denna bakgrund ansåg Skatterättsnämnden att spannmålsverksamheten utgjorde industriell verksamhet i energiskattelagens mening.

 

Vår kommentar

 

Avgörandet från Skatterättsnämnden är välkommet och innebär utvidgade möjligheter för företag att få hel eller delvis befrielse av energiskatt på el eller bränsle som förbrukas i industritillverkning. Om förhandsbeskedet står sig kan det vara läge att se över möjligheterna till en förnyad prövning i de fall Skatteverket tidigare nekat avdrag eller återbetalning.

 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.

Ulrika Grefberg
Ragna Löfgren