2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Utredning om exitbeskattning

Ägarledda företagInternationell individbeskattning

Regeringen har uppmärksammat ett behov av en reformerad beskattning av kapitalvinster som upparbetas i Sverige när fysiska personer skattemässigt flyttar ut från Sverige. Vid ett regeringssammanträde den 25 maj 2022 beslutade regeringen därför att en särskild utredare ska lämna förslag på ett system för s.k. exitbeskattning av fysiska personer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.
När fysisk person skattemässigt flyttar ut har Sverige i dag beskattningsanspråk på kapitalvinster som har upparbetats i Sverige genom den s.k. tioårsregeln i 3 kap. 19 och 19 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Tioårsregeln medför för fysiska personer en i tiden utsträckt skattskyldighet för vissa kapitalinkomster, enligt vilken vinster ska beskattas i Sverige upp till tio år efter utflytt.
De svenska beskattningsanspråken enligt tioårsregeln begränsas dock i många fall genom bestämmelser i skatteavtal. Riksrevisionen har granskat Sveriges skatteavtal och har i en rapport påtalat att vissa av skatteavtalen medför en risk för oönskat skattebortfall i förhållande till en rad andra länder, samt att vissa kapitalinkomster inte kan beskattas vare sig i Sverige eller i den andra avtalsslutande staten (RiR 2010:24).

Utredaren har därför fått i uppdrag att:

• analysera och redogöra för funktionen och tillämpningen av tioårsregeln;

• i den omfattning det bedöms lämpligt analysera och redogöra för hur andra europeiska länder har utformat beskattningsregler för situationer när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats inom medlemsstatens territorium flyttar ut ur landet;

• överväga om det nuvarande systemet med utsträckt begränsad skattskyldighet för kapitalvinst på vissa tillgångar och förpliktelser bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av fysiska personers orealiserade kapitalvinster vid utflyttning;

• lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat;

• lämna nödvändiga författningsförslag.
Vår kommentar:
I ljuset av den offentliga debatt som råder kring tioårsregeln och regler om exitbeskattning var beslutet om en utredning väntat.

Det finns i ett flertal länder i Europa som redan nu har särskilda beskattningsregler för situationer då fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats inom medlemsstatens territorium flyttar ut ur landet, s.k. exitbeskattning. Vidare lämnade Skatteverket under slutet av 2017 ett förslag till Finansdepartementet om uttagsbeskattning som innebar att individer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren, och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar, ska ta upp vinsten till beskattning när de flyttar från Sverige
(Skatteverkets promemoria 2017-11-27, dnr 202 467348-17/113).

Trots att det för närvarande inte går att veta vad utredningen kommer att utmynna i, står det klart att ett eventuellt införande av exitbeskattningsregler kan komma att få en direkt påverkan på fysiska personer med upparbetade kapitalvinster som avser att flytta från Sverige. Vår rekommendation är därför att om du står inför en eventuell utflytt från Sverige redan nu ser över dina tillgångar och funderar över möjliga handlingsalternativ.

 

Vi på Svalner bevakar utvecklingen vidare samt analyserar eventuella kommande förändringar på området.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson
Gustav Åberg
Olivia Eklöv