Stäng

Uthyrning av plats i datacenter är en momspliktig tjänst

EU-domstolen har i en dom den 2 juli 2020 i mål C-215/19 A Oy bedömt hur en tjänst som tillhandahålls av ett datacenter ska beskattas.

 

Den aktuella datacentertjänsten omfattade tillgång till ett skåp med en låsbar dörr, elektricitet och tjänster för övervakning av temperatur och fukt, kylning, övervakning av avbrott i elförsörjningen, rökdetektorer, samt kontroll av elektronisk åtkomst.

 

Skåpen var fastskruvade i golvet i en byggnad som A Oy hyrt. A Oy:s kunder placerade sin egen utrustning i skåpen. Utrustningen skruvades fast i skåpen och kunde skruvas loss på några minuter. Kunderna har inte någon egen nyckel till skåpen där de installerat sin utrustning men kunde på begäran få tillgång till en nyckel till skåpen av en bevakningstjänst som var tillgänglig dygnet runt.

 

EU-domstolen skulle bedöma om den datacentertjänst som A Oy tillhandahöll var en momsfri uthyrning av fast egendom enligt artikel 135.1 l mervärdesskattedirektivet. EU-domstolen skulle även bedöma om datacentertjänsten utgör en tjänst med anknytning till fast egendom som ska beskattas där fastigheten finns.

 

EU-domstolen konstaterade att den tidigare slagit fast att undantaget från moms i princip bara omfattar ett passivt tillhandahållande av fast egendom. Om tillhandahållandet även innefattar en rad andra åtaganden såsom övervakning, förvaltning, kontinuerligt underhåll och tillhandahållande av andra anläggningar så kan uthyrningen inte, med undantag för mycket speciella omständigheter, anses utgöra det dominerande inslaget i tjänsten.

 

Den aktuella datacentertjänsten innebar en möjlighet för kunden att installera elektronisk utrustning i leverantörens skåp. Leverantören tillhandahöll även andra tjänster som el, tjänster för att säkerställa optimala förhållanden för servrarna samt i vissa fall underhåll av kundernas elektroniska utrustning. Enligt EU-domstolen är det inte ett passivt tillhandahållande av en plats eller yta till kunderna. Kunderna har inte rätt att ta platsen eller ytan i besittning som om de vore ägare till den och de kan därför inte heller utestänga andra personer från att använda platsen eller ytan. Det kan därmed inte vara fråga om uthyrning av fast egendom.

 

Den andra frågan som EU-domstolen bedömde var om datacentertjänsten ska anses utgöra tjänst med anknytning till fast egendom. EU-domstolen fann tre argument för att så inte är fallet. För det första kan kunderna inte få tillgång till skåpen utan att först få nycklar till dem från bevakningstjänsten. För det andra har kunderna inte rätt att kontrollera eller begränsa användningen av berörda delar av byggnaden. För det tredje kan skåpet inte i sig klassificeras som fast egendom.

 

EU-domstolen konstaterade att datacentertjänsten inte utgjorde en tjänst med anknytning till fast egendom.

 

Vår kommentar
Vi välkomnar EU-domstolens avgörande som ännu en gång klargör hur undantaget från skatteplikt för uthyrning av fast egendom ska tolkas. Undantaget från skatteplikt för uthyrning av fastighet omfattar i princip bara passiv upplåtelse av fastighet. Om tillhandahållandet omfattar andra tjänster så medför detta, utom i undantagsfall, att upplåtelsen av fastighet anses underordnad och att det är ett skattepliktigt tillhandahållande. HFD har i två domar kommit fram till att en datacentertjänst är en undantagen fastighetsupplåtelse. En slutsats som inte längre kan gälla. Domen får självklart betydelse för alla de fall där Skatteverket anser att fastighetsupplåtelsen utgör det centrala men där det finns inslag av andra tjänster som olika former av co-working och co-location mm.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Grefberg
Emil Virhammar