Stäng

Uppföljning avseende de nya skattereglerna för företagssektorn

Svensk och internationell företagsbeskattning

Regeringen har meddelat att det tillsätts en utredning med syfte att följa upp och se över de nya skattereglerna för företagssektorn.

 

Från den 1 januari 2019 gäller nya skatteregler för företagssektorn, som bl.a. innefattar de s.k. generella ränteavdragsbegränsningsreglerna (EBITDA-reglerna). Regelverket baseras bl.a. på EU:s direktiv mot skatteundandragen och OECD:s arbete inom ramen för det s.k. BEPS-paketet.

 

I samband med att regelverket infördes angav regeringen att reglerna och tillämpningen av dessa skulle följas upp och utvärderas efter ikraftträdandet, varför regeringen nu har beslutat att tillsätta en utredning.

 

Den särskilda utredaren ska följa upp, utreda, utvärdera och eventuellt ge ändringsförslag avseende följande sex områden;

 

Kvarstående negativa räntenetton
Om kvarstående negativa räntenetton ska fastställas till sin storlek redan vid uppkomsten, samt om nuvarande tidsbegränsning på sex år ska tas bort eller om kvarstående negativa räntenetton ska kunna behållas längre tid än sex år.

 

Koncernutjämning
Om det bör finnas alternativa eller ytterligare möjligheter till koncernutjämning avseende avdragsunderlag för negativa räntenetton, t.ex. i form av koncerngemensam beräkning eller andra utjämningsförfaranden, samt om koncernbidragsreglerna bör frikopplas från EBITDA-regeln.

 

Räntedefinitionen
Hur räntedefinitionen har prövats i rättspraxis och om det finns ett eventuellt behov av att förändra definitionen genom komplettering och/eller förtydliganden.

 

Valutasäkring
Hur bestämmelserna om valutasäkring bör ändras så att de blir anpassade till de redovisningsmässiga reglerna samt om de förändrade reglerna om valutasäkring bör påverka räntedefinitionen.

 

Infrastrukturprojekt
Om det finns behov av ett eventuellt undantag för offentliga infrastrukturprojekt och hur ett sådant undantag kan vara förenligt med t.ex. EU:s regler om statsstöd.

 

Övrigt
Om syftet med den generella ränteavdragsbegränsningen uppnås, hur Sveriges konkurrenskraft påverkas samt om regelverket förebygger skatteplanering på avsett sätt och inte kan kringgås.

 

Utredningen ska redovisas senast den 1 november 2023.

 

Kommentar

De nya skattereglerna för företagssektorn är komplexa och utmanande på flera sätt. Mot bakgrund av att regelverket inneburit stora förändringar för bolagen såväl ekonomiskt som administrativt, är det mycket välkommet att det görs en större översyn av reglernas utformning och effekterna av reglernas införande.

 

För större bolagskoncerner har reglerna inte minst inneburit administrativa svårigheter vad gäller bokslutsarbete och koncernbidragsplanering. Mot denna bakgrund samt med utgångspunkt i att regelverket ska vara neutralt avseende skattebelastning oberoende av om verksamheten bedrivs i ett eller flera bolag, är det därför värdefullt att utredaren ska undersöka möjligheterna till koncerngemensam beräkning av avdragsunderlag och andra möjligheter till koncernutjämning och en eventuell frikoppling från koncernbidragsreglerna.

 

Det är även i övrigt positivt att utredaren ska utreda och om nödvändigt föreslå förändringar som förenklar arbetet med reglerna, såsom t.ex. en anpassning till redovisningsreglerna gällande valutasäkring och förtydliganden av räntedefinitionen.

 

EU-direktivet ger under vissa förutsättningar möjlighet att undanta lånekostnader som används för att finansiera vissa infrastrukturprojekt från den generella ränteavdragsbegränsningsregeln. Att utredningen även ska omfatta en analys av behovet av att införa en sådan möjlighet i de svenska reglerna, något som andra länder valt att göra, skulle kunna få stor betydelse för vissa sektorer.

 

Förhoppningsvis kommer utredningens förslag i längden att bidra till en förbättring och förenkling av regelverket. Vi får dock tyvärr vänta ca två år på utredarens förslag och därefter kommer det att dröja ytterligare tid innan eventuella förslag skulle kunna resultera i faktiska lagstiftningsändringar. Vi kommer givetvis att följa den fortsatta utvecklingen.

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Mirja Kronegård
Sara Lindell