Uppdrag att utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder

Beskattning av fastigheter

I enlighet med avisering i budgetpropositionen för 2021 har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder.

 

Bakgrund
Enligt nu gällande regler ska stämpelskatt erläggas vid förvärv av fast egendom genom exempelvis köp eller byte av en fastighet. Någon sådan skyldighet finns dock inte när fast egendom överlåts genom fastighetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering och klyvning. Det förhållandet att fastighetsreglering och klyvning är undantagna från stämpelskatt leder enligt regeringen till betydande skattebortfall. Med hänsyn härtill har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda om stämpelskatt ska påföras vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder.

 

Uppdraget
Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att i första hand utreda om det finns förutsättningar för att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder. Om Lantmäteriet inte anser att det finns förutsättningar att införa en generell stämpelskatteplikt ska myndigheten i andra hand, lämna förslag på andra ändringar som motverkar att stämpelskatteplikten kringgås genom förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder. Regeringen anger även att för det fall Lantmäteriet föreslår en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder så ska myndigheten även överväga vilka undantag från skatteplikten som är nödvändiga i sammanhanget.

Av uppdraget framgår att Lantmäteriets förslag som utgångspunkt bör avse ändringar i lagen (1984:404 ) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter eller fastighetsbildningslagen (1970:988 ) men får även omfatta ändringar i andra författningar.

 

Lantmäteriet ska senast den 17 december 2021 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

 

Svalners kommentarer
Frågan om stämpelskatt vid fastighetsbildning var föremål för en särskild utredning för bara några år sedan, Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). Utredningens uppdrag hade sin grund i att det hade konstaterats att fastighetsbildning användes som ett sätt att undkomma stämpelskatt vid fastighetstransaktioner. Även om tanken var att utredningen skulle komma med förslag på ändringar som var särskilt inriktade på att motverka skatteplanering, blev utredningens slutliga förslag att en generell skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildning skulle införas och i samband med detta även införa undantag från skatteplikt för att inte försvåra fastighetsbildningsåtgärder. Utredningens förslag mötte dock blandad kritik och ledde aldrig till någon lagstiftning.
Som framgått ovan har regeringen nu igen bestämt att frågan rörande förutsättningarna för att utta stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder ska utredas. Denna gång är det Lantmäteriet som fått uppdraget att göra utredningen. Utgångspunkten för arbetet denna gång är att utreda förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt, samt överväga eventuella undantag från skatteplikten som bedöms nödvändiga. Av erfarenhet från annan skattelagstiftning vet vi att denna typ av undantag från en huvudregel om skatteplikt ofta medför betydande gränsdragningsproblem och därigenom svårigheter att i förväg förutse det skattemässiga utfallet.

 

Beaktat att detta är andra gången inom en förhållandevis kort tidsperiod som det beslutas att genomföra en utredning av frågan om stämpelskatt vid fastighetsbildningsåtgärder får det, enligt vår uppfattning, anses uppenbart att regeringen nu vill få till en reglering i detta avseende. Det är således högst sannolikt att det införs någon typ av stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder. En sådan regelförändring skulle otvivelaktigt kunna leda till betydande kostnadsökningar i samband med förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder och som en konsekvens därav rimligen även ha en avhållande effekt då sådana åtgärder övervägs.

 

Svalner kommer att bevaka ärendets fortsatta utveckling. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av de förväntade förändringarna gällande stämpelskatt.

Anders Lilja