Stäng
RELATERADE LÄNKAR:
Välkommet avgörande om ansvaret för moms vid bristande efterlevnad

Tullverkets kommentar till HFD:s dom om tull och moms

Punktskatter och tull

Vi har tidigare informerat om Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2021 ref. 54 gällande beräkning av tullskuld vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen samt rätt beskattningsmyndighet för importmoms.

 

Tullverkets bedömning om domens betydelse för andra ärenden

Tullverket har idag redogjort för hur domen påverkar Tullverkets handläggning av likande ärenden.

 

Tullverket konstaterar att HFD:s dom innebär att vid beräkning av importtull i samband med bristande efterlevnad av tullagstiftningen så krävs det inte en deklarant för att bestämmelserna om förmånstull, nedsättning av tull, tullfrihet och gynnsam tullbehandling i artikel 56.2 d-g i tullkodex ska kunna tillämpas.

 

När det gäller importmoms konstaterar Tullverket att HFD uttalat att importmoms inte ska tas ut av Tullverket om det finns en deklarant och denne är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslutet om tull och denne agerar i egenskap av beskattningsbar person. Detta gäller om en deklaration inkommit innan Tullverket fattat beslut.

 

Vår kommentar 

Det är bra att Tullverket nu förklarar hur Tullverket ser på domen från HFD och hur Tullverket kommer att tillämpa domen i liknande ärenden. Tullverkets redogörelse lämnar tyvärr en hel del frågor obesvarade.

 

Tullverket tycks vara av uppfattningen att domen inte skulle vara vägledande vid beräkning av importtull i andra fall än de som omfattas av domen, t.ex. vid andra förfaranden som aktiv och passiv förädling.

 

Dessutom påpekar Tullverket att i framtida ärenden avseende mervärdesskatt där en deklaration inkommer innan Tullverket fattar beslut så kommer Tullverket bedöma om en deklaration överhuvudtaget kan anses lämnad samt om den kan godtas.

 

Det framgår inte vad Tullverket menar men det uttalandet kan tolkas som ett krav på att en tulldeklaration ska ha lämnats åtminstone i rätt format och med fullständiga uppgifter för att den ska kunna godtas.

 

Om ni har frågor om hur Tullverkets inställning påverkar just ditt företag så kontakta gärna:

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg
RELATERADE LÄNKAR:
Välkommet avgörande om ansvaret för moms vid bristande efterlevnad