SVERIGE AVSER ATT SÄGA UPP SKATTEAVTALEN MED PORTUGAL OCH GREKLAND

Internationell individbeskattning

Den 23 mars i år överlämnade regeringen två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige.

 

Grekland och Portugals riktade skatteregler innebär i praktiken att personer som bosätter sig i länderna har möjlighet att helt undvika skatt eller ta ut vissa inkomster till väldigt låg beskattning. I Portugal handlar det till exempel om privata tjänstepensioner från Sverige som tas ut helt skattefritt. 2020 införde även Grekland särskilda regler för inflyttade personer som innebär att endast en skatt på sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder, oavsett storlek och typ av inkomst. Samtidigt förhindrar Sveriges skatteavtal med länderna Sverige att beskatta vissa av inkomsterna enligt svenska regler.

 

2017 inledde Sverige diskussioner med Portugals regering om att ändra skatteavtalet mellan länderna för att kunna stoppa den här typen av skatteplanering. 2019 undertecknades ett ändringsprotokoll men Portugal har ännu inte ratificerat protokollet.
Beträffande Grekland har regeringen öppnat en dialog med den grekiska regeringen att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal.

 

Om regeringens förslag godtas av riksdagen innebär det att skatteavtalen inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022.

 

Svalners kommentar
Idag kan många pensionärer ta ut sin privata tjänstepension till mycket låg beskattning i Portugal eller Grekland. Om regeringens förslag förverkligas innebär det emellertid att Sverige kommer kunna ta ut 25 procent skatt på svenska privata tjänstepensioner som betalas ut till begränsat skattskyldiga från och med 2022. För obegränsat skattskyldiga blir skatten densamma som om man skulle bo i Sverige.
Det ska vidare noteras att en uppsägning av skatteavtalen kommer få implikationer inte bara för tjänstepensionsinkomster utan också för beskattning av andra inkomster för både företag och privatpersoner. Den dubbelbeskattning som ofta undanröjs i skatteavtalen får nu bedömas om den kan undanröjas enligt intern rätt. I Sverige medges normalt avräkning av utländsk skatt enligt avräkningslagen och det finns även ett visst EU-rättsligt skydd för bolag enligt moder- och dotterbolagsdirektivet samt ränte- och royaltydirektivet.

 

Ett upphörande av skatteavtalen, vilka främst reglerar beskattningsrätten och undanröjande av dubbelbeskattning mellan staterna, kommer innebära en klart större administrativ börda för de personer och bolag vilka tidigare har omfattats av skatteavtalen.

 

Svalner kommer att bevaka den fortsatta utvecklingen. Ni är välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Erik Nilsson