Stäng

Skatteverkets omvärderingsmodell för entreprenader underkänns av Högsta förvaltningsdomstolen

Moms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har den 4 oktober 2021 meddelat dom i mål nr. 2058-2059-20. Frågan i målet var huruvida Skatteverket, genom omvärdering, kunde påföra Skanska Sverige AB Momsgrupp (”Gruppen”) ytterligare utgående moms för entreprenadtjänster som Gruppen tillhandahållit till bostadsrättsföreningar.

 

Bakgrund

 

Skatteverket granskade Gruppens prissättning av entreprenadtjänster i bostadsrättsprojekt. I samtliga dessa projekt hade de aktuella bostadsrättsföreningarna förvärvat entreprenadtjänster från Gruppen och mark från ett bolag inom Skanska-koncernen som inte ingick i Gruppen.

 

Skatteverket ansåg att det totala priset för entreprenadtjänsterna och marken var marknadsmässigt. Skatteverket ansåg dock att fördelningen av det totala priset mellan de momspliktiga entreprenadtjänster och den momsfria markersättningen inte var marknadsmässig. Skatteverket omfördelade därför ersättning från den momsfria markersättningen till den momspliktiga entreprenadersättningen och påförde Gruppen ytterligare utgående moms.

 

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Målet hamnade slutligen i HFD som meddelade prövningstillstånd efter att Skatteverket överklagade kammarrättens dom.

 

HFD:s avgörande

 

HFD konstaterade inledningsvis att det i målet var ostridigt att den totala ersättning som bostadsrättsföreningarna hade betalat för entreprenad och mark var marknadsmässig. Vidare konstaterade HFD att det var ostridigt att den ersättning som Gruppen hade erhållit för sina tjänster åtminstone motsvarade Gruppens kostnader för att tillhandahålla tjänsterna.

 

För att det ska vara möjligt att genom omvärdering påföra ytterligare utgående moms krävs, enligt HFD, att Skatteverket har visat att den erhållna ersättningen understiger tjänsternas marknadsvärde. I det fall där det saknas jämförbara tjänster, och således ett fastställt marknadsvärde, kan omvärdering endast bli aktuellt om kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna överstiger ersättning för desamma.

 

HFD ansåg det inte visat att den ersättning som gruppen erhållit var lägre än marknadsvärdet. HFD avslog därför Skatteverkets överklagande.

 

Svalners kommentar

 

HFD:s avgörande är ett välkommet avgörande som sätter punkt för Skatteverkets revisioner av bostadsutvecklare där Skatteverket försöker omfördela ersättning mellan mark och entreprenad med stöd av Skatteverkets egen omvärderingsmodell. HFD säger uttryckligen att det inte går att bestämma ett marknadsvärde på annat sätt än som framgår av mervärdesskattelagen. I praktiken saknar det betydelse vad ersättningen för marken är i ett projekt vid bedömningen av om ersättningen för entreprenaden uppgår till marknadsvärdet. Avgörandet är mycket glädjande för bostadsutvecklare som har tvingats hantera denna risk under många år.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström