Stäng

Skatteverket föreslår utökade möjligheter till frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokal

Moms

Reglerna om frivillig skattskyldighet har länge kritiserats av fastighetsbranschen för att vara krångliga och föråldrade. Skatteverket har nu presenterat ett lagförslag till regeringen som innebär en utökad möjlighet till frivillig skattskyldighet med en större flexibilitet än tidigare.

 

Skatteverkets förslag innebär i huvudsak att en hyresgäst inte längre ska behöva bedriva momspliktig verksamhet i lokalen för att upplåtelsen ska kunna omfattas av frivillig skattskyldighet. Förslaget innebär således en ökad flexibilitet då allt fler upplåtelser, såsom t.ex. uthyrning till ideella föreningar, kan komma att omfattas av frivillig skattskyldighet. Uthyrning av bostad omfattas dock inte av den föreslagna utvidgningen.

 

Förslaget innebär också att kravet på stadigvarande användning slopas. Frivillig skattskyldighet kommer därmed inte längre att förutsätta att upplåtelsen avser viss tidsmässig omfattning eller att hyresgästen har exklusiv dispositionsrätt till den aktuella ytan. Till skillnad från i dag kommer därmed flera olika hyresgäster kunna hyra samma yta med frivillig skattskyldighet.

 

Skatteverket föreslår dock att det inte ska finnas möjlighet till frivilligt utträde ur den frivilliga skattskyldigheten, något som efterfrågats av fastighetsbranschen. Enligt Skatteverket förutsätter ett flexibelt system för inträde i frivillig skattskyldighet att sådana upplåtelser sker varaktigt för att undvika att systemet utnyttjas. Förslaget innebär därför att den frivilliga skattskyldigheten upphör först om ytan övergår till att användas som stadigvarande bostad, alternativt om uthyrningen avslutas utan avsikt att upplåta ytan på nytt (t.ex. genom användning i egen verksamhet). Den frivilliga skattskyldigheten ska också upphöra om ytan inte längre är brukbar, exempelvis på grund av rivning, eller om köpare och säljare avtalar om att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra i samband med en fastighetsöverlåtelse.

 

Skatteverket har föreslagit att lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2023.

 

Vår kommentar

Svalner välkomnar att Skatteverket gör en ansats att förenkla regelverket och öka flexibiliteten vid fastighetsupplåtelser, i synnerhet möjligheten att hyra ut samma lokal till flera hyresgäster. Förslaget kommer sannolikt att innebära både utmaningar och möjligheter för aktörer på fastighetsmarknaden. Med en ökad flexibilitet aktualiseras inte minst frågor om när det är lämpligt att en upplåtelse omfattas av frivillig skattskyldighet. Vi uppdaterar våra sociala kanaler löpande i takt med att lagstiftningsarbetet fortskrider.

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette