RELATERADE LÄNKAR:
Har du rätt tullvärde?
Ska tull betalas när en vara återexporterats?

Ska tull betalas när en vara återexporterats?

EU-domstolen har nyligen prövat om en tullskuld kan upphöra om en vara har bearbetats eller förädlats under förfarandet aktiv förädling.

 

Bakgrund

Bolaget importerade varor till Sverige under förfarandet aktiv förädling. Varorna återexporterades därefter till tredjeland. Bolaget som skulle ha lämnat in en avräkningsnota till Tullverket inom viss angiven tid inkom med denna för sent. Tullverket ansåg att den för sent ingivna avräkningsnotan gav upphov till en tullskuld. Tullverket påförde bolaget tull och moms.

 

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Allmänna ombudet överklagade till kammarrätten och yrkade att tullskulden skulle upphöra.

 

Allmänna ombudet anförde att när tullskulden uppkom, dvs. när avräkningsnotan skulle ha inlämnats, hade varorna redan återexporterats. Varorna hade inte använts dessförinnan. Det fanns inga omständigheter som tydde på att Bolaget agerat bedrägligt.

 

Frågan i målet

Frågan som EU-domstolen hade att pröva om det förelåg hinder mot ett beslut om upphörande av tullskuld eftersom varorna varit föremål för bearbetning i Sverige och därför kunde anses ha använts här.

 

EU-domstolens bedömning

Domstolen konstaterade inledningsvis att tullkodex inte innehåller någon definition av begreppet ”användning av varor”. Efter en jämförelse mellan olika språkversioner konstaterade EU-domstolen att de begrepp som används i olika bestämmelser skiljer sig åt. Någon slutsats kan därför inte dras av ordalydelsen.

 

Bestämmelsen om upphörande av tullskuld har som syfte att se till att en tullskuld kan upphöra även om vissa villkor eller skyldigheter som framgår av kodexen inte har uppfyllts. Bestämmelsen förutsätter dock att det inte föreligger något försök till bedrägeri och att det har bevisats att varorna inte har använts på ett sätt som motiverar att tull ska utgå samt att varorna har exporterats ut ur unionen.

 

EU-domstolen konstaterade att begreppet ”användning av varor” ska förstås på så sätt att det inte avser all form av användning, utan bara användning som ger upphov till en tullskuld. Varor som importerats under aktiv förädling och som är föremål för bearbetning för att sedan återexporteras omfattas inte av importtull. Begreppet ”användning av varor” i aktuell bestämmelse kan därför inte omfatta bearbetning under aktiv förädling som godkänts av en tullmyndighet. En annan tolkning skulle strida mot bestämmelsen syfte.

 

Vår kommentar

Vi välkomnar EU-domstolens mer nyanserande bild av vad som gäller vid upphörande av tullskulder – till skillnad från den strikta tillämpning som Tullverket driver.

 

Domen kan få betydelse även för andra situationer som t.ex. slutanvändning.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg
RELATERADE LÄNKAR:
Har du rätt tullvärde?
Ska tull betalas när en vara återexporterats?