Stäng

Ska svensk moms betalas för tjänster som utförs inom Sveriges ekonomiska zon?

MomsSkatteprocesser

Utmaningarna på energiområdet är många – både för företag och privatpersoner. Det uppstår även många momsfrågor. Svalner har företrätt ett bolag som planerar vindkraftsparker till havs. Bolaget har köpt tjänster för att analysera effekterna av den planerade verksamheten för naturförhållandena på platsen. I målet prövas om Sverige kan beskatta tjänster som utförts inom Sveriges ekonomiska zon.

Bakgrund

Bolaget utvecklar och säljer vindkraftsparker i Sverige och andra länder, bland annat ute tills havs inom Sveriges ekonomiska zon. För att etablera havsbaserade vindkraftsparker krävs tillstånd enligt miljölagstiftningen, vilket ställer höga krav på expertkompetens. I detta fall har en utländsk leverantör anlitats för att analysera vindkraftsprojektets påverkan på tumlare och fåglar i området. Tjänsterna utfördes på distans och genom olika former av modellering av data från observationer.

Med anledning av ovan ställde Bolaget två frågor till Skatterättsnämnden.

Den första frågan gäller om leverantörens tjänst ska anses ha anknytning till fastighet i Sverige och därför omsatt vid den plats vindkraftsparken är tänkt att etableras.

Den andra frågan är om Bolaget ska redovisa moms på inköpet av tjänsten eftersom aktuella området är beläget utanför Sveriges territorialvatten men inom den svenska ekonomiska zonen.


Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden konstaterade följande.

Tjänsterna får anses ha en tillräcklig direkt anknytning till fastighet. Detta eftersom tjänsterna riktar sig mot en bestämd plats samt är nödvändiga i tillståndsprocessen för den planerade byggnationen. Att tjänsterna tillhandahålls på distans förändrar inte bedömningen.

Bolaget är skyldig att redovisa svensk moms på förvärvet av tjänsterna. Detta eftersom tjänsterna har tillhandahållits av utländsk leverantör som inte är momsregistrerad i Sverige och att Sverige har suveräna rättigheter till att utforska den svenska ekonomiska zonen för att framställa energi från vatten, strömmar och vindar.


Vår kommentar

Skatterättsnämndens förhandsbesked är välkommet. Förnybar energiproduktion är förenat med betydande utvecklings- och investeringskostnader. Det är viktigt att etablera en enhetlig rättstillämpning.

Skatterättsnämnden klargör att Sveriges beskattningsrätt omfattar Sveriges ekonomiska zon om de planerade aktiviteterna omfattas av suveräna rättigheter. Skatterättsnämnden förtydligar även att omständigheten att ”tjänsterna är nödvändiga i tillståndsprocessen” har betydelse för bedömningen av om en tjänst ska anses ha anknytning till fastighet.

Det återstår nu att se hur Högsta förvaltningsdomstolens ställer sig till Skatterättsnämndens bedömning.


Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om hur detta kan påverka er verksamhet:

 

Ulrika Grefberg
Christoffer Edvardsson