Stäng

Ska det vara moms på garantiersättning?

Moms

Skatteverket anser att en köpare av en vara eller tjänst ska redovisa moms när denne, på uppdrag av säljare, avhjälper fel och brister .

Den 26 april 2023 publicerade Skatteverket ett uppdaterat ställningstagande ( dnr: 8–2339264 ) avseende moms i relation till skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar. Ställningstagandet ersätter ett tidigare ställningstagande på ämnet från 2009. Uppdateringen är föranled av ny praxis från EU-domstolen.

Enligt Skatteverket ska köparen anses tillhandahålla en skattepliktig tjänst till säljaren om säljaren givit köparen i uppdrag att infria säljarens garantiåtagande. Konsekvensen är att köparen ska redovisa moms på den kostnadsersättning som erhålls från säljaren. Enligt Skatteverket spelar det inte någon roll om köparen själv åtgärdar bristen eller anlitar en tredje part. Vidare anser Skatteverket att beskattningsfrågan inte beror på storleken på kostnadsersättningen, dvs. Skatteverket anser att moms ska redovisas på kostnadsersättningen oavsett om ersättningen överstiger eller understiger självkostnadspriset för köparen.

Mot bakgrund av EU-domstolens avgörande och Skatteverkets ställningstagande rekommenderar vi att befintliga rutiner vad gäller garantiåtaganden ses över samt att eventuella momseffekter analyseras.

 

Ni är välkomna att kontakta oss för att diskutera hur detta kan påverka er verksamhet:

Ulrika Grefberg
Martin Fridh