Stäng

Samfällighetsföreningar – nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Beskattning av fastigheterMoms

Skatterättsnämnden har nyligen i två förhandsbesked ansett att samfällighetsföreningar ska anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar. Frågan har aktualiserats med anledning av Skatteverkets ändrade uppfattning om samfällighetsföreningars skattskyldighet till moms.

 

Bakgrund

Det ena förhandsbeskedet avsåg förvaltning av en gemensamhetsanläggning bestående av ett antal vägar med tillhörande vägbroar och väganordningar. Utöver föreningens drift av gemensamhetsanläggningen, som finansierades genom att bidrag uttaxerades av medlemmarna, planerade även föreningen att rusta upp en av vägbroarna. Föreningen övervägde olika finansieringsalternativ för upprustningen, däribland att uppta ett banklån och fördela kostnader för amortering samt ränta mellan medlemmarna eller att uttaxera beloppet från medlemmarna vid ett tillfälle.

 

Skatterättsnämnden ansåg att ersättningen i form av uttaxerade belopp utgjorde ersättning för samfällighetsföreningens förvaltning av anläggningarna. Skatterättsnämnden delade därmed Skatteverkets uppfattning om att föreningen var skattskyldig till moms för den ersättning som mottas av medlemmarna. Detta gällde även eventuella medel för att finansiera upprustning av vägbron, oavsett finansieringsform.

 

Det andra förhandsbeskedet avsåg förvaltning av två gemensamhetsanläggningar bestående av bl.a. kör- och gångvägar, besöksparkering, lekplats, naturmark, dagvattenledningar och vägbelysning. Liksom i det första fallet ansåg Skatterättsnämnden att föreningen var skattskyldig till moms för uttaxerade belopp enligt andelstal för drift samt avsättningar till underhålls- och förnyelsefond.

 

I båda förhandsbeskeden var tre av sju ledamöter skiljaktiga.

 

Svalners kommentar

Om Skatterättsnämndens avgöranden står fast kommer detta medföra stora förändringar för samfällighetsföreningar i form av ökad administration. Inte minst kommer det även leda till ökade momskostnader för medlemmar som saknar avdragsrätt för ingående moms.

Förhandsbeskeden har ännu inte överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, men mot bakgrund av att det är en angelägen fråga kommer så troligen att ske. Det finns även ytterligare en ansökan om förhandsbesked i samma fråga som kommer att avgöras av Skatterättsnämnden under våren.


För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta

 

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette