RELATERADE LÄNKAR:
Möjlighet att få tillbaka stämpelskatt?

Reglerna rörande stämpelskatt utvidgas till att även omfatta fastighetsbildningsåtgärder?

I budgetpropositionen för 2021 anges att regeringen avser att ge

Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder.

 

Enligt nu gällande regler ska stämpelskatt betalas till staten när fast egendom förvärvas

genom exempelvis köp eller byte av en fastighet. Någon sådan skyldighet finns dock

inte när fast egendom överlåts genom fastighetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering

och klyvning. Det förhållandet att fastighetsreglering och klyvning är undantagna från stämpelskatt leder, enligt regeringen, till betydande skattebortfall. Med hänsyn härtill avser regeringen att ge Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna att beskatta överlåtelseformerna lika.

 

Svalners kommentarer

 

Uppgifterna i budgetpropositionen rörande Lantmäteriets uppdrag om förutsättningarna för att utvidga området för stämpelskatt till att även avse fastighetsbildning är knapphändiga, varför det är svårt att mer i detalj uttala sig om vad det slutliga resultatet kan tänkas bli.

 

Det ska dock noteras att frågan om stämpelskatt vid fastighetsbildning var föremål för en särskild utredning för bara några år sedan, Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27 ). Utredningens uppdrag hade sin grund i att det hade konstaterats att fastighetsbildning användes som ett sätt att undkomma stämpelskatt vid fastighetstransaktioner. Även om tanken var att utredningen skulle komma med förslag på ändringar som var särskilt riktade mot skatteplanering, blev utredningens slutliga förslag att en generell skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildning skulle införas. Utredningens förslag mötte dock betydande kritik och ledde aldrig till någon lagstiftning.

 

Även om uppgifterna i budgetpropositionen är knapphändiga är det, enligt Svalners bedömning, en uppenbar risk att Lantmäteriet kommer att komma till ungefär samma slutsatser som 2017 års utredning, dvs. att stämpelskatt ska utgå även vid fastighetsbildning. En sådan regelförändring skulle otvivelaktigt ledda till betydande kostnadsökningar i samband med fastighetsbildning och som en konsekvens därav rimligen även ha en avhållande effekt då sådana åtgärder övervägs.

 

Svalner kommer noga bevaka ärendets fortsatta utveckling. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av de förväntade förändringarna gällande stämpelskatt.

Carl Lindberg
Anders Lilja
RELATERADE LÄNKAR:
Möjlighet att få tillbaka stämpelskatt?