2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Regeringen vill förändra 3:12!

Ägarledda företag

Regeringen har vid ett sammanträde den 25 maj 2022 beslutat om en större översyn av 3:12-reglerna med syftet att förenkla regelverket för fåmansföretag. Utredning omfattar samtliga centrala delar och kan komma att innebära en ökad beskattning. Redovisning av utredningen sker senast den 30 november 2023.

Regeringen anser att utformningen av 3:12-reglerna har betydelse för incitamenten att starta, driva, utveckla och äga företag. Efter det att 3:12-reglerna infördes har de ändrats i flera avseenden och regeringen anser nu att det finns anledning att göra en bred översyn av reglerna med syfte att förenkla regelverket.

Enligt direktiven ska utredningen:

• analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas;
• särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar;

 

• lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga samt vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling;

 

• redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014.

 

Vår kommentar:

3:12-reglerna som de tillämpas nu bygger till stor del på den senaste större förändringen av regelverket som genomfördes under 2006. Sedan 2006 har regelverket i många fall kommit att bli mer fördelaktigt för företagare åtminstone i jämförelse med hur regelverket såg ut innan förändringen. Det är framför allt de s.k. löneunderlagsreglerna som medfört en mer förmånlig situation. Samtidigt medför 3:12-reglerna en tydlig negativ beskattningssituation för många företagare, speciellt om en jämförelse görs med investeringar i exempelvis noterade företag. Utveckling av praxis har dessutom under senare år gjort att regelverket är mycket svårt att överblicka och tillämpa. Även om regelverket till viss del blivit bättre för företagare utgör de fortfarande ett hinder för ökad tillväxt för de samhällsbärande mindre och medelstora företagen.

 

Den 1 januari 2014 ändrades löneunderlagsreglerna på så sätt att endast den som äger mer än fyra procent av kapitalet i företaget har rätt att beräkna ett gränsbelopp baserat på dess löneutbetalningar. Försämringar utöver detta är sannolikt inte välkomna bland Sveriges företagare som sedan länge svårligen kunnat följa med i regelverkets förändringar och dess effekter. De förändringar som utredningen avser att föreslå bör således inte enbart ta hänsyn till att stimulera entreprenörskap och förhindra inkomstomvandling utan de bör även vara konkurrensneutrala.

 

En kommande förändring av regelverket ger naturligtvis upphov till flertalet frågor om och hur företagare bör agera för att inte hamna i en sämre skattesituation. I och med att det för närvarande är oklart vilka förändringar som utredningen kommer att föreslå är det för tidigt att agera här och nu. Det är dock redan nu viktigt att individuellt analysera och fundera över möjliga framtida handlingsalternativ. En analys är särskilt intressant om företagare står inför en större förändring som en försäljning eller generationsskifte.

 

Vi på Svalner bevakar utvecklingen vidare samt analyserar eventuella kommande förändringar på området.

 

För mer information kontakta:

Gustav Åberg
Annamalin Norrsén