Stäng

Prövningstillstånd i mål om energiskatt

Punktskatter och tullSkatteprocesser

Svalner företräder en klient som nu fått ett välkommet prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål som är av betydelse för många energiproducenter.

Klienten driver ett kraftvärmeverk som producerar värme och el. För att producera el används beskattade bränslen. Den största delen av den producerade elen säljs vidare och är därför skattepliktig. En mindre del av den producerade elen används för driften av kraftvärmeverket, så kallad hjälpkraft. Hjälpkraften är inte skattepliktig.

Skatteverket har beviljat företaget att göra avdrag för skatt på bränslet som är hänförlig till produktionen av den skattepliktiga elen (elen som säljs vidare). Skatteverket har däremot nekat företaget att göra avdrag för skatt på bränsle som används för att producera hjälpkraften som driver kraftvärmeverket. Skatteverket har motiverat detta med att ett företag endast har rätt till avdrag för skatt på bränsle när det används för produktion av skattepliktig el.

Företagets uppfattning är att ett krav på att den framställda elen måste vara skattepliktig inte är i linje med energiskattedirektivet och att energiskattedirektivet därför ska tillämpas framför den svenska energiskattelagen. Företaget anser även att Skatteverket tolkning att den producerade elen måste vara skattepliktig medför en dubbelbeskattning. Detta eftersom såväl bränslet (som används för att framställa el) som den el som säljs vidare beskattas.

Skatteverket har under processen i underinstanserna medgett att frågan är principiellt viktig och önskat att målet bör hänskjutas till EU-domstolen för inhämtande av förhandsavgörande. Förvaltningsrätten och kammarrätten har delat Skatteverkets uppfattning att frågan i målet är principiellt viktigt men har avslagit företagets överklaganden samt Skatteverkets begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

Målet är alltså principiellt viktigt för företag som använder en insatsvara för att producera energi där insatsvaran även används för att producera energi som används i produktionsanläggningen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd för att besvara om skattebefrielse ska medges för bränsle som använts för att producera skattefri hjälpkraft som i sin tur används för att producera skattepliktig el.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

 

Om du har några frågor om energiskatt eller skatteprocesser på området tveka inte att kontakta oss på Svalner: 

 

Fredrik Berndt
Ulrika Grefberg