Stäng

Ökad möjlighet för företag med industriell verksamhet att återfå energiskatt

Punktskatter och tullSkatteprocesser

Svalner har tidigare rapporterat om utvidgade möjligheter till skattebefrielse för tillverkningsprocess i industriell verksamhet (länk till tidigare nyhetsbrev). Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 13 oktober har Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställts. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det krav Skatteverket ställt på att ett företag huvudsakligen ska bedriva industriell verksamhet för att medges skattenedsättning inte gäller.

 

Det aktuella bolaget bedrev spannmålsverksamhet som bestod av inköp, torkning, lagring, förädling och försäljning av spannmål. Både Bolaget och Skatteverket var eniga om att verksamheten i sig utgjorde industriell verksamhet, framför allt eftersom bearbetningsprocessen kräver omfattande och energikrävande maskinell utrustning, samt då många slutprodukter av bearbetningen hamnar i annan industriell verksamhet.

 

Skatteverket ansåg dock att en förutsättning för att skattenedsättningen skulle medges var att bolaget huvudsakligen bedrev industriell verksamhet.

Skatterättsnämnden konstaterade att det av lagtextens ordalydelse inte kan utläsas ett sådant krav. Vidare uttalade nämnden att det saknades klar vägledning från Högsta förvaltningsdomstolen och att inte heller förarbetena gav tillräckligt stöd för att uppställa att sådant krav.. Något krav på huvudsaklighet kunde därför inte uppställas av Skatteverket enligt Skatterättsnämnden.

 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

 

Vår kommentar

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom är mycket efterlängtad och av stor betydelse för alla företag som bedriver industriell verksamhet då Skatteverket under de senaste åren nekat ett stort antal företag nedsättning av energiskatt med hänvisning till att företagets verksamhet inte huvudsakligen varit industriell.

Det är nu klarlagt att det inte kan uppställas något krav på huvudsaklighet. Domen innebär att det finns möjlighet att ompröva tidigare avslagsbeslut från Skatteverket och lagakraftvunna domar från förvaltningsrätt och kammarrätt.

Vi har under flera år drivit processer mot Skatteverket i mål avseende energiskatt.

 

Om du har fler frågor om hur detta påverkar din verksamhet eller behöver hjälp med att återfå energiskatt vänligen kontakta:

Ulrika Grefberg
Fredrik Berndt
Pontus Kartberg