Stäng

OECD:s slutliga rapport om implementeringen av Amount B – ny vägledning om förenklade regler för vissa distributörer

Svensk och internationell företagsbeskattningTransfer pricing

Sammanfattning

    • OECD har publicerat förenklade interprissättningsregler genom en schabloniserad prissättning av vissa transaktioner (”Amount B”). Primärt transaktioner kopplade till vissa typer av distributions- och försäljningsaktiviteter omfattas.
    • Amount B införlivas i OECD:s riktlinjer för internprissättning.
    • Det kommer vara valfritt för jurisdiktioner att tillämpa regelverket. Om reglerna blir tvingande eller frivilliga (i form av ”safe harbour”) för skattemyndigheter och skattskyldiga kommer också variera från jurisdiktion till jurisdiktion.
    • Reglerna kan börja gälla redan 1 januari 2025.
    • Det är god tid för företag att kartlägga om befintliga koncerninterna transaktioner kan komma att omfattas och även se över internprissättningsdokumentationen.

 

OECD:s slutliga rapport om implementeringen av Amount B – ny vägledning om förenklade regler för vissa distributörer

Den 19 februari 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework en slutlig rapport om Pillar One – Amount B. Rapporten beskriver en ny förenklad och standardiserad process för prissättning av koncerninterna distributions- och försäljningsaktiviteter som är förenlig med armlängdsprincipen. Innehållet i rapporten inkorporeras i OECD:s riktlinjer för internprissättning.

För de transaktioner som omfattas av den nya vägledningen kommer en schabloniserad metod att användas för att fastställa vad som är en armlängdsmässig ersättning. Schabloniseringen kommer vara baserad på en global jämförelseanalys framtagen av OECD.

Det är upp till varje enskild jurisdiktion att tillämpa Amount B eller inte. För de länder som väljer att implementera Amount B kan reglerna tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2025.


Tillämpningsområde

Regelverket riktar sig huvudsakligen till de distributörer som ägnar sig åt grossisthandel och omfattar distribution till alla typer av kunder förutom slutkonsumenter, vilket utesluter ren detaljhandel. Även aktiviteter som utförs av säljagenter och kommissionärer träffas av regelverket. Försäljning av råvaror eller utförande av tjänster är undantagna och omfattas inte.

Förenklingsreglerna är avsedda att tillämpas på transaktioner som kan prissättas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en ensidig internprissättningsmetod där distributören, handelsagenten eller kommissionären är den minst komplexa parten (s.k. ”tested party”). Vidare är kravet att distributören inte utför andra funktioner utöver den kvalificerade transaktionen (om inte sådana aktiviteter är möjliga att särskiljas och prissättas separat).


Prissättning

Transaktioner som omfattas av regelverket prissätts med hänvisning till en fastställd prismatris och ersättningsnivån beräknas genom nettomarginalmetoden (Transactional Net Margin Method, ”TNMM”) där vinstindikatorn är rörelsemarginal i förhållande till försäljning (Return on Sales, ”ROS”). Vilken marginal i prismatrisen som ska appliceras beror på vilken av de tre branschkategorier som distributören kan kategoriseras under men även storleken på distributörens rörelsetillgångar och rörelsekostnader i förhållande till försäljningen.

Undantag från tillämpningen görs för de situationer där marknadsprismetoden (Comparable Uncontrolled Price Method, ”CUP-metoden”) är en mer korrekt metod att tillämpa för den aktuella transaktionen.


Tvingande eller safe harbour-regel?

För de jurisdiktioner som väljer att implementera regelverket finns möjligheten att i) implementera Amount B som en tvingande regel som gör det bindande för de transaktioner som omfattas eller ii) att implementera det som en s.k. safe harbour-regel där berörda distributörer kan välja att tillämpa den förenklade metoden. Huvudregeln är att regelverket inte ska vara bindande för transaktioner där motparten finns i en jurisdiktion som inte valt att implementera regelverket. Länder som inte implementerar regelverket kan dock behöva respektera tillämpningen av den förenklade metoden för det fall motparten befinner sig i en s.k. low-capacity jurisdiction som valt att tillämpa förenklingsreglerna.

En förteckning över de länder som väljer att tillämpa regelverket kommer att göras tillgänglig på OECD:s webbplats.


Svalners kommentarer

På lång sikt tror vi att Amount B kommer förenkla prissättningen av distributionstransaktioner, öka förutsebarheten i skattemyndigheters agerande samt och minska den administrativa bördan för berörda företag.

I närtid kan det däremot innebära en ytterligare komplexitet och leda till ett ökat behov av analys. Då regelverkets tillämpning inte begränsas till företag av viss storlek bör alla företag som har transaktioner som omfattas av Amount B beakta den potentiella effekten som regelverket kan ha på den koncerninterna prissättningen. Vi kan ingenstans i OECD:s rapport utläsa att Amount B kommer att vara kopplat till t.ex. tullregelverk, vilket innebär att skattskyldiga fortsatt behöver adressera de eventuella tullkonsekvenser som kan uppstå   vid varuhandel till vissa länder.

Eftersom reglerna kan bli tillämpliga redan från 2025 rekommenderar vi att redan under året påbörja arbetet med att utreda om befintliga koncerninterna transaktioner kan omfattas av det nya regelverket.

Svalner kan bistå med de kvalitativa och kvantitativa analyser som är nödvändiga för att bedöma om era koncerninterna transaktioner omfattas, dokumentationen av dessa samt en bedömning av eventuella spridningseffekter på andra skatteområden såsom tull och andra indirekta skatter.

 

Vill ni veta mer om hur ni kan komma att beröras av Amount B är ni varmt välkomna att kontakta:

 

Patrik Sedlar
Natasa Novakovic
Derya Öztürk