Stäng

Obligatorisk inlämning av transfer pricing-dokumentation i Danmark under 2022

Transfer pricing

Danmark har infört nya regler som innebär att alla danska bolag som omfattas av dokumentationsskyldigheten måste lämna in transfer pricing-dokumentationen (”TP-dokumentationen”) avseende räkenskapsåret 2021 till danska skattemyndigheten under 2022.

 

Inlämning av TP-dokumentationen ska ske senast 60 dagar efter sista inlämningsdatumet för inkomstskattedeklarationen i år. För danska bolag som har kalenderår som räkenskapsår ska inkomstskattedeklarationen lämnas in i Danmark senast den 30 juni, vilket innebär att TP-dokumentationen ska lämnas in i slutet av augusti.

 

Reglerna är förenade med straffavgifter om de inte efterlevs om 250 000 DKK per bolag och år. Vidare kan en straffavgift uppgående till 10% av en potentiell inkomstjustering påföras. Härtill kan bevisbördan skifta till skattebetalaren vid en eventuell skatterevision.

 

Danska bolag är skyldiga att upprätta TP-dokumentation om de tillhör en internationell koncern som:

  • Har 250 anställda eller fler, eller
  • Har en omsättning överstigande 250 miljoner DKK och en balansomslutning överstigande 125 miljoner DKK.

Ovanstående kriterier mäts på koncernnivå och gäller även fasta driftsställen.

 

TP-dokumentationen som ska lämnas in består av två delar; en Master file (koncerngemensam del) och en Local file (företagsspecifik del). Master file upprättas för koncernen som helhet och en Local file per land där koncernen är verksam.

  • Master file innehåller bl.a. en översikt av koncernens verksamhet, internprissättningspolicy, information om viktiga avtal, immateriella tillgångar, finansiering och finansiella uppgifter såsom koncernredovisning.
  • Local file innehåller bl.a. detaljerad information om den lokala verksamheten och de gränsöverskridande transaktionerna som företagen i relevant land är part i. Härtill ska även internprissättningsmetod för respektive transaktion dokumenteras samt finansiell information såsom årsredovisning biläggas.

För att understödja prissättningen av koncerninterna transaktioner bör även benchmark-analyser upprättas.

 

Våra kommentarer

Om man är verksam i Danmark kan det vara klokt att redan nu se över rutinerna för upprättande och uppdatering av TP-dokumentationen och benchmarkingstudier samt säkerställa att dessa uppfyller de danska lagkraven. Finns ännu inte någon TP-dokumentation på plats för räkenskapsåret 2021 är det hög tid att påbörja arbetet med att ta fram denna inför att den ska lämnas in till den danska skattemyndigheten senare i år.

 

Vi diskuterar gärna detta vidare med er och assisterar gärna med att lägga upp en plan för er TP-dokumentation.

 

Har ni frågor eller vill veta mer om hur detta påverkar er verksamhet, vänligen kontakta:

Patrik Sedlar
Petter Lohi