2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Nya regler om minimibeskattning på EU-nivå. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på företag med räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2023.

Nya regler om minimibeskattning – dags att säkerställa om ni omfattas av regelverket!

Svensk och internationell företagsbeskattning

På senare år har det internationella samarbetet för att motverka skattebaserodering och vinstförflyttning intensifierats. Som ett led i detta publicerade OECD i december 2021 ett förslag med modellregler för global minimibeskattning och EU publicerade ett direktivförslag som antogs i december 2022 (det s.k. minimibeskattningsdirektivet). I Sverige har en offentlig utredning föreslagit en ny lag, lag om tilläggsskatt, för att implementera minimibeskattningsdirektivet i svensk rätt och en lagrådsremiss gällande detta har nyligen publicerats. I Sverige är reglerna ännu inte beslutade men eftersom de bygger på ett EU-direktiv är Sverige skyldigt att införa dessa. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på företag med beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2023.

 

Reglerna är mycket komplexa och innebär en utökad rapporteringsplikt som ställer stora krav på bolagens administrativa system. Även om uppgifter om tilläggsskatt inte ska redovisas till Skatteverket förrän 2026 ska upplysningar om hur regelverket påverkar bolaget tas in i årsredovisningen redan för 2023. Det är därför nödvändigt att se över hur reglerna kommer att påverka koncernbolagen redan nu.

Både multinationella och nationella koncerner som har en årlig sammanlagd intäkt enligt koncernredovisningen om minst 750 miljoner euro under två av de senaste fyra åren träffas av de föreslagna reglerna.

Reglerna innebär förenklat att en tilläggsskatt kommer att tas ut i det fall koncernen har en effektiv beskattning som är lägre än 15 %. Beräkningen av effektiv skatt baseras på uppgifter från koncernredovisningen, vad som redovisas i juridisk person och i inkomstdeklarationen saknar således betydelse.

Eftersom reglerna avser ett helt nytt regelverk som ska tillämpas på global nivå samt ställer stora krav på informationsinhämtning och administrativa system, finns förslag på tillfälliga förenklingsregler, s.k. safe harbour regler, vilka föreslås gälla under räkenskapsår 2024 – 2026. Permanenta förenklingsregler är sannolikt också att vänta framöver, men den svenska lagstiftaren har valt att avvakta det internationella arbetet gällande detta innan förslag på sådana förenklingsregler lämnas.

De tillfälliga safe harbour reglerna som föreslås införas i lag om tilläggsskatt innebär i korthet att koncernenheter kan använda uppgifter i kvalificerade land-för-land-rapporter (CbCR) för att avgöra om en jurisdiktion uppfyller villkoren för tillämpning av safe harbours, istället för att göra de fullständiga beräkningar som annars följer av lagen.

Förslaget till lag om tilläggsskatt föreskriver även vissa undantag från reglerna under de fem första åren av en koncerns inledande fas av internationell verksamhet samt för nationella koncerner från den tidpunkt när koncernen först omfattas av reglerna.

Om ni inte börjat titta på om ni träffas av reglerna är det alltså hög tid att göra det. Det bör även noteras att de tillfälliga safe harbour reglerna, för att kunna åberopas, måste tillämpas redan första året då en koncern omfattas av tilläggsskattereglerna.


Vi tar gärna en inledande diskussion med er om hur ni kan ta er an reglerna, kontakta:

Barbro Stridlund
Mirja Kronegård
Sara Lindell