Stäng

Nu drar deklarationssäsongen 2020 igång!

Det är oroliga tider nu och vi på Svalner hoppas att ni alla är friska och mår bra. Som vi förstår har många av er redan börjat få blanketterna för företagens inkomstdeklarationer för beskattningsår 2019 och vi tänkte därför lyfta några viktiga datum och lagändringar som skett under beskattningsåret samt redogöra för vad som kan vara bra att tänka på när det nu i år igen är dags att deklarera.


Viktiga datum och nya blanketter

 

För bolag med räkenskapsår som avslutas mellan september-december 2019 ska inkomstdeklarationen lämnas in senast 1 juli 2020 (det finns dock möjlighet att elektroniskt deklarera senast 3 augusti).

 

Mot bakgrund av att de nya generella ränteavdragsbegränsningsreglerna trätt i kraft, kan det även vara värt att känna till att Skatteverket har tagit fram en ny hjälpblankett i syfte att underlätta ränteavdragsberäkningen för företagen, N9. För mer information om blanketten, se vårt tidigare nyhetsbrev här.

Nya ränteavdragsbegränsningsregler

Som vi tidigare informerat om trädde den 1 januari 2019 nya generella ränteavdragsbegränsningsregler ikraft för juridiska personer. I korthet innebär reglerna att ett bolag maximalt får dra av ett negativt räntenetto med ett belopp motsvarande 30 procent av bolagets skattemässiga EBITDA. Det finns även en förenklingsregel enligt vilken en intressegemenskap, istället för att varje bolag ska göra en EBITDA-beräkning, får dra av negativt räntenetto om maximalt 5 miljoner kronor.

 

Eftersom företag för första gången ska tillämpa de nya generella ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer sannolikt flera frågor och funderingar att dyka upp. Nedan har vi listat en del saker att tänka på vid tillämpningen av de nya reglerna:

 

Skattemässig räntedefinition – de nya reglerna innehåller en skattemässig definition av ränta, det är således viktigt att initialt säkerställa vilka utgifter/inkomster som utgör ränta enligt den nya definitionen och som därför ska ingå i avdragsberäkningen.
Skattemässigt aktiveringsförbud – de nya reglerna innehåller i korthet ett s.k. aktiveringsförbud innebärandes att ränteutgifter inte får inkluderas i anskaffningsvärdet för bl.a. lagertillgångar, inventarier och byggnader. Förbudet gäller sådana ränteutgifter som aktiverats på tillgångar efter 31 december 2018. Om ett bolag har aktiverat sådana utgifter i bokföringen måste de således skattemässigt brytas ut och ingå i avdragsberäkningen.

 

Finansiell leasing – en del av leasingavgiften i finansiella leasingavtal ska behandlas som ränta och ingå i avdragsberäkningen. Denna bestämmelse gäller dock inte om de sammanlagda leasingavgifterna i företaget samt företag som ingår i samma intressegemenskap understiger 1 miljon kronor under beskattningsåret.
Tidigare års spärrade underskott – företag som redovisar koncernbidragsspärrade underskott från tidigare år och som inte får fullt avdrag för sitt negativa räntenetto under 2019 kan hamna i en skattemässigt ogynnsam situation, där det räntenetto som inte får dras av under beskattningsåret inte får kvittas mot tidigare års skattemässiga underskott. Företag kan således hamna i skatteposition, trots att företaget redovisar underskott från tidigare år.

 

Begränsning att dra av negativa räntenetton i vissa fall – företag med ett räkenskapsår överstigande 12 månader och som börjar före den 1 januari 2019 (och avslutas efter den 31 december 2018) har inte rätt till avdrag alls för negativt räntenetto som belöper sig på perioden från 1 januari 2019 till utgången av beskattningsåret (får heller inte sparas som ett kvarstående negativt räntenetto).

 

Andra viktiga lagändringar

 

Periodiseringsfonder – företag som har räkenskapsår som börjar efter 31 december 2018 och som har gjort avsättningar till periodiseringsfond tidigare år, kommer, om avsättningarna återförs under 2019, att behöva ta upp en intäkt motsvarande 103 % av den tidigare gjorda avsättningen istället för 100 %.
Schablonintäkt – schablonintäkt på periodiseringsfond har förändrats på så sätt att schablonintäkten motsvarar avsättningarna till periodiseringsfond vid ingången av beskattningsåret multiplicerat med 100% (istället för tidigare 72%) av statslåneräntan (som lägst ska anses vara 0,5 %).

 

Möjlighet till primäravdrag – företag som har hyreshus (enligt klassificeringen i fastighetstaxeringen) som färdigställts fr.o.m. 1 januari 2017 får enligt det nya primäravdraget dra av ytterligare två procent (utöver de två procent som följer av Skatteverkets allmänna råd) de första sex åren efter färdigställandet. Reglerna omfattar även sådana ny, till- eller ombyggnationer som färdigställts fr.o.m. 1 januari 2017.

 

Viktigt att tänka på i övrigt

 

Var ute i god tid! Deklarationsarbetet är inte sällan mer tidskrävande än vad man från början tror. I år kommer det sannolikt ta än mer tid i anspråk mot bakgrund av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna som måste tillämpas i varje enskilt bolag.
Tillämpningen av dessa nya regler är minst sagt komplicerad och förenade med en hel del gränsdragningsfrågor som måste bedömas i varje enskilt fall. Vi på Svalner hjälper er gärna med frågor eller analyser hur dessa regler påverkar just ert företag.


För mer information och eventuella frågor om säsongens inkomstdeklarationsarbete, vänligen kontakta:

Mirja Kronegård
Erik Nilsson