Stäng

Möjlighet att få tillbaka stämpelskatt?

Högsta domstolen (”HD”) har den 11 augusti 2020 meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör frågan hur stämpelskatt ska beräknas när en fastighet som förvärvas saknar taxeringsvärde.

 

Vid förvärv av fastighet utgår som utgångspunkt stämpelskatt. Stämpelskatten beräknas på det högsta av erlagd köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde för året före det år då ansökan om lagfart beviljas. För många fastigheter finns dock inget taxeringsvärde fastställt. Detta gäller t.ex. nybildade fastigheter och s.k. specialfastigheter som på grund av sin samhällsnyttiga användning har befriats från fastighetsskatt. I sådana fall ska, vid fastställande av stämpelskatten, köpeskillingen istället jämföras med det värde som fastigheten har vid tidpunkten för upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas. För att fastställa detta värde ska värdeintyg eller annan utredning ligga till grund för bedömningen.

 

I det aktuella målet som är föremål för prövning hade bolaget förvärvat en specialfastighet som saknade taxeringsvärde. Stämpelskatten beräknades således på värde enligt värdeintyg vilket motsvarade uppskattat marknadsvärde på fastigheten. Bolaget överklagade beslutet och yrkade att värdet som skulle utgöra jämförelsegrund inte skulle vara fastighetens uppskattade marknadsvärde utan istället ett uppskattat taxeringsvärde för fastigheten, vilket skulle reducera stämpelskatten.

 

Bolaget förlorade i underinstanserna då såväl Luleå tingsrätt som Hovrätten för Övre Norrland ansåg att värdet som utgör jämförelsegrund ska vara uppskattat marknadsvärde för fastigheten. HD har dock meddelat prövningstillstånd i frågan vilket kan föranleda ett annat utfall än underinstansernas bedömning.

 

Våra kommentarer

 

Svalner är ombud för sökandebolaget och det välkomnas att HD meddelat prövningstillstånd i frågan då rättsläget i denna del får anses vara oklart.

 

För det fall HD kommer till slutsatsen att värdet enligt värdeintyg ska motsvara ett uppskattat taxeringsvärde, och inte ett uppskattat marknadsvärde, skulle det innebära att det bör finnas en god möjlighet att få tillbaka stämpelskatt i de fall marknadsvärde enligt värdeintyg legat till grund för uttagande av stämpelskatt. Detta då taxeringsvärdet i regel är lägre än marknadsvärdet.

 

Överklagandetiden vad gäller stämpelskatt är begränsad till tre år från tidpunkten för stämpelskattbeslutet vilket innebär att beslut under slutet av 2017 fortfarande kan överklagas. För att inte riskera att ha erlagt en för hög stämpelskatt är det således lämpligt att gå igenom de överlåtelser av fastigheter som skett under 2017 (och framåt) där värde enligt värdeintyg legat till grund för stämpelskatten och utreda vad stämpelskatten istället hade uppgått till utifrån ett uppskattat taxeringsvärde. Om en sådan utredning visar att en lägre stämpelskatt då hade utgått kan det vara nödvändigt att redan nu, innan HD:s avgörande, överklaga det befintliga beslutet för att inte riskera att överklagandetiden hinner löpa ut.

 

Om ni har några frågor eller vill ha hjälp med att se över er stämpelskattesituation är ni mer än välkomna att kontakta oss.

Carl Lindberg
Fredrik Ulmstedt