Stäng

Lagrådsremiss: Koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto.

Regeringen överlämnade den 20 augusti en lagrådsremiss till Lagrådet där regeringen föreslår att det ska införas justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto.

 

Lagrådsremissen överensstämmer i huvudsak med det förslag till ändrad lagstiftning som Finansdepartementet presenterade i en promemoria från den 20 mars. Vi har tidigare skrivit om Finansdepartementets promemoria (se här).

 

Enligt lagrådsremissen ska den föreslagna lagstiftningen träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Det innebär således att den föreslagna lagändringen inte kommer att få någon retroaktiv effekt, vilket är beklagligt.

 

Vi kommer självklart att fortsätta följa den fortsatta hanteringen av lagstiftningsärendet.

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Anders Lilja