Kostnadsfri utbildning finansierad med bidrag hindrar inte avdragsrätt för moms

Moms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har den 19 april meddelat dom i ett mål som rör frågan om ett bolag som tillhandahöll kostnadsfria utbildningstjänster inom ramen för ett bidragsfinansierat projekt har avdragsrätt för ingående moms på inköp av varor och tjänster som använts i projektet.

 

Bolaget ansåg att avdragsrätt förelåg för att syftet med de kostnadsfria utbildningarna var att marknadsföra den egna momspliktiga verksamhet som bestod av att erbjuda företagsutbildning.

 

Skatteverket ansåg avdragsrätt inte förelåg eftersom kostnaderna i projektet finansierats genom bidrag så kunde de inte utgöra kostnader i den momspliktiga verksamheten. Enligt Skatteverket kunde avdrag även nekas för att de aktuella inköpen inte varit nödvändiga för bolagets momspliktiga verksamhet.

 

HFD delar inte Skatteverkets bedömning och konstaterar att kostnader för marknadsföring ska ses som allmänna omkostnader i verksamheten. Hur inköpen har finansierats saknar betydelse för rätten till avdrag.

 

HFD anser vidare att det inte kan uppställas något krav på de kostnadsfria tjänsterna måste vara nödvändiga för den momspliktiga verksamheten.

 

I aktuellt fall hade det framkommit att syftet med projektet varit att marknadsföra, och därmed öka intäkterna, för bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

 

Bolaget har därför enligt HFD rätt till avdrag för ingående moms på inköp inom ramen för det bidragsfinansierade projektet då inköpen utgör allmänna omkostnader i verksamheten.

 

Vår kommentar

HFD:s avgörande är välkommet och klargör att rätt till avdrag kan föreligga trots att förvärven använts för kostnadsfria marknadsföringsåtgärder.

 

Domen är bra och innehåller flera uttalanden som går emot den tillämpning som Skatteverket förespråkat under lång tid. Det gäller särskilt i situationer där avdragsrätt för ingående moms nekats med stöd av att kostnaderna har ett för otydligt och vagt samband med en momspliktig verksamhet.

 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.

Ulrika Grefberg
Mattias Fri