2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Kan en anställd göra utlägg för arbetsgivarens räkning i momshänseende?

Moms

Svalner har företrätt ett bolag i frågan om det föreligger avdragsrätt för ingående moms på inköp av kontorsutrustning som placeras i anställdas hem. Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat dom i målet.

 

Omständigheterna i målet
Bolaget har tagit fram ett erbjudande till sina anställda som innebär att anställda har möjlighet att göra inköp av kontorsutrustning för bolagets räkning. Erbjudandet har varit begränsat till några utvalda produkter, leverantörer samt till ett visst belopp.

 

För att underlätta administrationen har anställda själva beställt och betalat för kontorsutrustningen hos leverantör. Kvitto, faktura eller motsvarande handling har därefter sparats och hanterats av bolaget som ersatt de anställda för inköpet.

 

Bolaget har fört ett register över samtliga inköp och var kontorsutrustningen varit utplacerad. Skulle en anställning upphöra erbjuds den anställde att antingen köpa ut eller lämna tillbaka kontorsutrustningen till närmsta kontor.

 

Bolaget sökte förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få svar på om bolaget hade rätt till avdrag för ingående moms på inköpen. Skatterättsnämnden ansåg inte att avdragsrätt förelåg då det inte kunde ses som ett inköp i bolagets verksamhet eftersom de anställda beställde kontorsutrustningen och var betalningsskyldiga gentemot leverantörerna.

 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning
Högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att avdrag inte kan vägras på den grund att det är anställda som i ett första led köper in kontorsutrustningen. Enligt domstolens uppfattning får det i stället anses att bolaget har låtit anställda förvärva kontorsutrustningen för bolagets räkning. Det rör sig således om inköp i bolagets verksamhet.

 

För att avdrag för ingående moms ska medges krävs dock att avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte är tillämpligt. Skatterättsnämnden har inte prövat denna fråga. Högsta förvaltningsdomstolen visar därför åter målet till nämnden för att pröva om avdragsförbudet är tillämpligt på den aktuella situationen.

 

Vår kommentar
Högsta förvaltningsdomstolen domstolens avgörande är välkommet och innebär att arbetsgivare kan göra avdrag för ingående moms på inköp som anställda betalat under förutsättning att det ska användas i arbetsgivarens verksamhet. Skatterättsnämndens förhandsbesked, som i princip hade omöjliggjort avdrag för ingående moms på anställdas utlägg, undanröjs därmed.

 

Vad som återstår att pröva är om erbjudandet omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad eftersom kontorsutrustningen placeras i anställdas hem. Det ska bli intressant att se hur Skatterättsnämnden väljer att ta sig an frågeställningen. Speciellt eftersom det blir allt vanligare att det traditionella kontoret byts ut mot distans- och hemarbete.

 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni vill diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.

Ulrika Grefberg
Christoffer Edvardsson