2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Kammarrätten ger AB Volvo fullt avdrag för moms

Moms

Fullt avdrag beviljas för ingående moms på konsultkostnader som uppkommit i samband med avyttring av dotterbolag.

Under hösten 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) att AB Volvo har rätt till avdrag för ingående moms på konsultkostnader som uppkommit i samband med en avyttring av aktier i ett dotterbolag. HFD konstaterade att konsultkostnaderna har ett sådant direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet som krävs för att rätt till avdrag för ingående moms ska föreligga. Att bolagets momspliktiga verksamhet endast består av att tillhandhålla momspliktiga förvaltningstjänster till dotterbolag utesluter inte avdragsrätt. Frågan om beräkning av avdragets storlek återförvisades till Kammarrätten i Göteborg (”KR”).

KR har nyligen meddelat sin dom och beslutat att bolaget ska medges fullt avdrag. Sammanfattningsvis gör KR bedömningen att de aktuella kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband enbart med bolagets momspliktiga verksamhet bestående av att tillhandahålla momspliktiga förvaltningstjänster till dotterbolag. Varken den momsfria intäkten från aktieförsäljningen eller bolagets icke-ekonomiska verksamhet avseende passiv förvaltning av dotterbolag medför att bolagets avdrag för ingående moms ska begränsas.

Svalners kommentar
Frågan om avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader har varit föremål för rättslig prövning under längre tid. HFD:s avgörande i höstas var ett välkommet klargörande av rättsläget. Vår bedömning är att KR:s dom är ytterligare ett steg i rätt riktning och holdingbolags möjligheter att få fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med avyttring av aktier är betydande. Vi rekommenderar alla holdingbolag att göra en översyn av gjorda momsavdrag på denna typ av konsultkostnader. Hela 2024 är det möjligt att yrka ytterligare avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit 2018 eller senare.

 

För mer info kontakta:

Alexander Belo
Emil Virhammar
Mattias Fri
Ulrika Grefberg