Stäng

Ingen moms för samfällighetsföreningar – HFD underkänner Skatteverkets ställningstagande

Beskattning av fastigheterMoms

Svalner har varit i ombud i ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen där domstolen konstaterar att en samfällighetsförening inte anses tillhandahålla sina medlemmar någon vara eller tjänst vid uttaxering av bidrag. Målet är ett av flera avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen där domstolen kommer till samma slutsats.

Frågan har aktualiserats med anledning av Skatteverkets ändrade uppfattning om samfällighetsföreningars skattskyldighet till moms. För en mer utförlig bakgrund i ärendet, se Svalners nyhetsbrev här.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att varken uttaxering av löpande drift- och underhållskostnader eller uttaxering av s.k. kapitaltillskott/finansieringsbidrag för uppförande av gemensamhetsanläggningar ska anses utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster till medlemmarna.

 

Svalners kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden är oerhört glädjande för fastighetsbranschen i allmänhet och bostadsproducenter i synnerhet. Vi är mycket glada för att domstolen delar Svalners uppfattning om att rättsläget inte har ändrats på det sätt som Skatteverket har gjort gällande. Det osäkra rättsläge som har förelegat sedan Skatteverkets ställningstagande publicerades i början av 2022 har inneburit en stor osäkerhet både vad gäller hanteringen av redan befintliga samfällighetsföreningar som för etableringen av nya. Med dessa tydliga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen kan vi konstatera att ordningen är återställd vad gäller samfällighetsföreningars momsrättsliga status.

 

För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette
Johan Wessel