Information om särskild fastighetstaxering 2021

Beskattning av fastigheter

Nu genomför Skatteverket den särskilda fastighetstaxeringen 2021 för samtliga fastighetstyper (med undantag för småhus). Taxeringen omfattar fastigheter som varit föremål för väsentliga förändringar.

 

Vid den särskilda fastighetstaxeringen taxeras endast fastigheter där det föreligger en nytaxeringsgrund, dvs. där någon typ av väsentlig förändring har skett på fastigheten sedan den allmänna fastighetstaxeringen 2019 eller den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Exempel på sådana väsentliga förändringar som behöver kontrolleras och deklareras är:

 

• Ny-, till- eller genomgripande ombyggnation
• Rivning av byggnad, alt. erhållet rivningslov
• Arealförändringar
• Ändrad användning om det föranleder att enheten bör indelas i en annan typ av taxeringsenhet
• Avstyckad eller nybildad fastighet
• Ägarförändring

 

Skatteverket har under inledningen av februari månad skickat ut fastighetsdeklarationer till alla berörda fastighetsägare. För det fall ni som fastighetsägare inte erhållit någon fastighetsdeklaration från Skatteverket trots att nytaxeringsgrund föreligger går det bra att kontakta Skatteverket och begära ut en deklarationsblankett (detta är dock inte obligatoriskt utan endast en möjlighet).

 

Den särskilda fastighetsdeklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 8 mars 2021. Påminnelser kommer, enligt uppgifter från handläggare på Skatteverket, att skickas ut den 19 mars. Nytt för i år är att Skatteverket har för avsikt att ta ut förseningsavgifter i de fall där deklarationen lämnas in sent.

 

Ni är som alltid välkomna att kontakta oss om ni vill ha assistans med fastighetsdeklarationen eller vill passa på att se över taxeringsvärdet och fastighetsskatten i samband med att ni deklarerar.

Mathias Gustafsson