2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

I dag presenterar regeringen sitt förslag till budget för 2024.

I dag presenterar regeringen sitt förslag till budget för 2024. Sänkta inkomstskatter, satsningar på polis- och rättsväsende samt extra pengar till kommuner och regioner är delar av innehållet. Finansministern flaggar vidare för att Sverige går in i en period med svagare ekonomisk utveckling som beräknas pågå till åtminstone 2025.

I budgeten för 2024 har regeringen tagit med flera skatteförslag. Flera av förslagen är ändringar som är kända sedan tidigare och där den tekniska utformningen redan gått ut på remiss. Nedan redovisas huvuddelen av skatteförslagen.

Skatt på arbetsinkomster och pension:

 • Det ska inte göras någon uppräkning av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen för beskattningsåret föreslås därmed uppgå till 598 500 kronor.
 • Förstärkt ordinarie jobbskatteavdrag
 • Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre samt indexering och höjd åldersgräns för jobbskatteavdrag för äldre.
 • Det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år förstärks.
 • Taket för rotavdraget höjs tillfälligt och det införs tillfälligt separata tak för rot- respektive rutavdraget.
 • Jämförelseräntan vid ränteförmån höjs med en halv procentenhet. Jämförelseräntan uppgår därefter till statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.

Expertskatt:

 • Tidsgränsen under vilken experter, forskare och nyckelpersoner kan medges skattelättnader ska ökas från dagens fem år till sju år.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas:

 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för 15–18-åringar slopas.

Beskattning av bostäder mm:

 • Beloppsgränser för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet och uppdelning i lotter genom klyvning föreslås höjas till 42 000 kronor.
 • Omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser och beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet föreslås även höjas.

Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall:

 • Tilldelning av inlösenaktier till aktieägarna ska i vissa fall behandlas som utdelning. Värdet av en inlösenaktie ska anses vara den ersättning som ska betalas till aktieägarna när aktien löses in eller förvärvas. Syftet med de föreslagna reglerna är att skydda den svenska kupongskattebasen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Mervärdesskatt:

 • Omsättningsgränsen för små företag föreslås höjas till 120 000 kr den 1 januari 2025. Omsättningsgränsen föreslås även få tillämpas av företag i andra EU-länder.
 • Tjänster som avser virtuella evenemang och aktiviteter som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, av underhållningskaraktär ska beskattas i det land där de konsumeras, dvs. i Sverige om de förvärvas av en icke beskattningsbar person eller av en beskattningsbar person som har sätet för sin verksamhet i Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
 • Den reducerade skattesatsen om 12 procent vid försäljning av konstverk föreslås gälla oavsett vem som säljer ett konstverk. Skattesatsen om 12 procent får dock inte tillämpas samtidigt som reglerna om vinstmarginalbeskattning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Punktskatt:

 • Från och med den 1 november 2024 planeras skatten på snus att sänkas med cirka 20 %, medan skatterna för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med cirka 9 %.
 • Regeringen föreslår flertalet sänkningar av energi- och koldioxidskatt på bränslen under 2024 och 2025 och den tillfälliga skattenedsättningen på s.k. jordbruksdiesel förlängs.
 • En delvis befrielse från energiskatt föreslås för el som förbrukas i en anläggning för infångning av koldioxid (s.k. CCS). Förslaget medför att skatt endast tas ut med 0,6 öre per kilowattimme för den el som förbrukas i utrustning för infångande av koldioxid. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.
 • Skattesatsen för skatt på naturgrus föreslås för 2024 vara 22 kronor per ton naturgrus och skattesatsen för avfall under 2023 föreslås vara 725 kr per ton avfall. Därtill föreslås den s.k. BNP-indexeringen slopas under 2024.
 • Plastpåseskatten föreslås avskaffas från och med den 1 november 2024.
 • Punktskatten på spel föreslås höjas från 18 till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Avisering om kommande propositioner

Regeringen aviserar att man avser att återkomma med förslag om införande av regler avseende s.k. tilläggsskatt för företag i stora koncerner. Reglerna ska motsvara bestämmelserna i EU:s minimibeskattningsdirektiv. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2024.

 

För mer information kontakta:

Fredrik Berndt
Ulrika Grefberg