Stäng
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Coworking är en momspliktig tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att tillhandahållandet av colocationtjänster är momspliktigt

Moms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom meddelad den 4 februari 2021 prövat hur en tjänst som tillhandahålls av ett datacenterbolag ska hanteras momsrättsligt.

 

Den aktuella tjänsten innefattade en garanterad konnektivitet, kapacitet och tillgång till tjänster direkt i datacentret, såsom t.ex. molntjänster. För att få tillgång till tjänsterna krävdes att kunderna placerat sin IT-utrustning (servrar) i datacentret (”colocation”). I målet hade HFD att bedöma huruvida tillhandahållandet ska undantas från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet.

 

HFD konstaterade att bolaget har åtagit sig att tillhandahålla högt specialiserade colocationtjänster. Enligt HFD:s mening får det som kunderna huvudsakligen efterfrågar anses vara tillgången till konnektivitet. Den exklusiva rätten att disponera ett visst utrymme i datacentret som kommer av att kundens utrustning placeras i datacentret får anses vara av underordnad betydelse.

 

Mot bakgrund av detta fann HFD att tillhandahållandet av colocation, som utgångspunkt, utgör en momspliktig tjänst – inte momsfri upplåtelse av fastighet.

 

Våra kommentarer

 

HFD:s avgörande är efterlängtat men inte helt oväntat. EU-domstolen har under de senaste åren förtydligat att undantaget från moms i princip bara omfattar ett passivt tillhandahållande av fast egendom.

 

Tillhandahållande av colocation innefattar en rätt för kunden att disponera visst utrymme i ett datacenter där IT-utrustning placeras. Som utgångspunkt ingår, precis som i det aktuella fallet, även ett utbud av IT-tjänster såsom underhåll av servrarna samt konnektivitet. Enligt HFD:s bedömning är dessa ytterligare IT-tjänster avgörande för huruvida det rör sig om en momspliktig tjänst eller momsfri upplåtelse av fastighet.

 

Avgörandet innebär att företag som tillhandahåller colocation, givet att tillhandahållandet även innefattar andra IT-tjänster, kommer att anses tillhandahålla momspliktiga tjänster. Sådana colocationbolag kan således göra avdrag för ingående moms hänförlig till verksamheten och fastighetsägare som hyr ut lokaler till dessa företag kan göra detta utan risk för att den frivilliga skattskyldigheten och avdragsrätten påverkas. Målet följer samma linje som HFD:s avgöranden avseende coworking som meddelades under samma dag.

 

För mer information om hur HFD:s avgöranden påverkar er, vänligen kontakta;

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Coworking är en momspliktig tjänst