Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdragsrätt för ingående moms vid återställande och reparation av fastighet

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom meddelad den 21 september 2020 prövat frågan om avdragsrätt för ingående moms på kostnader för renovering och underhåll vid övergång från momspliktig till momsfri uthyrning.

 

Ett bolag hade sedan 1980 upplåtit en fastighet med frivillig skattskyldighet. Bolaget ingick 2015 ett hyresavtal med en ny momsfri hyresgäst avseende de aktuella lokalerna.

 

För att återställa lokalerna till uthyrningsbart skick samt i viss utsträckning anpassa lokalerna till den nya momsfria hyresgästens verksamhet lät bolaget utföra vissa byggnationsåtgärder efter kontraktets tecknande. Enligt bolagets bedömning avsåg tre fjärdedelar av kostnaderna reparationer och underhåll som var kopplade till slitage under den tidigare momspliktiga uthyrningen. Den resterande fjärdedelen av kostnaderna avsåg bl.a. en tillbyggnation och hyresgästanpassning. Enligt Bolagets bedömning var dessa åtgärder hänförliga till den kommande momsfria uthyrningen. Bolaget yrkade avdrag för de tre fjärdedelar av den ingående momsen på kostnaderna för de byggnationsåtgärder som avsåg reparationer och underhåll.

 

HFD förklarade att ingående moms på kostnader för att avveckla verksamhet kan vara avdragsgill enligt EU-domstolens avgörande i mål C-32/03 Fini H. HFD menade dock att omständigheterna i det aktuella målet skiljde sig från omständigheterna i Fini H. Skillnaden bestod i att Bolaget inte avvecklat en tidigare momspliktig verksamhet utan efter åtgärderna fortsatt med samma verksamhet som dock blivit momsfri. HFD avslog bolagets överklagande med hänvisning till att bolaget, efter att åtgärderna utförts, fortsatte att bedriva verksamheten som momsfri. Kostnaderna för reparation och underhåll ansågs sakna koppling till den tidigare momspliktiga uthyrningen. Det saknade enligt HFD betydelse att bolaget beaktat reparations- och underhållskostnaderna vid beräkning av hyran i den tidigare momspliktiga uthyrningen.

 

Våra kommentarer

 

Domen gäller avdragsrätt för ingående moms när hyresvärden genomför åtgärder avseende tidigare momspliktig lokal som enligt nytt hyresavtal kommer att bli momsfri. HFD är tydliga med att åtgärder som genomförs under tiden som lokalen står tom inte kan kopplas till den tidigare momspliktiga uthyrningen, inte ens om hyresvärden kan visa att kostnaderna för reparation och underhåll beaktats vid beräkningen av hyra till tidigare momspliktiga hyresgäster.

 

Den underinstanspraxis som etablerats och som inneburit att hyresvärden har att bevisa att reparations- och underhållskostnader har koppling till att återställa lokalerna efter tidigare momspliktig uthyrning är i och med domen överspelad. HFD menar att åtgärderna under de omständigheter som var aktuella i målet är kostnadskomponenter i den framtida momsfria uthyrningen.

 

Det återstår att hantera frågan om den omvända situationen uppkommer, att tidigare momsfri lokal hyrs ut under förutsättningar som möjliggör momspliktig uthyrning. Är den kommande uthyrningen obligatoriskt momspliktig kan det antas att moms på åtgärderna är avdragsgill. Om den kommande uthyrningen kan omfattas av frivillig skattskyldighet kommer det bli en fråga om tidpunkten för den frivilliga skattskyldighetens inträde.

 

Vi vill uppmärksamma att HFD:s avgörande inte gäller ny-, till- eller ombyggnad. Vi konstaterar vidare att HFD:s uttalanden om EU-domstolens praxis ger viss vägledning i frågan om avdragsrätt när uthyrningsverksamhet helt avvecklas och tidigare uthyrning avslutas.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Linus Lindström