Stäng

Högsta förvaltningsdomstolen medger frivillig skattskyldighet för samnyttjande lokaler

Beskattning av fastigheterMoms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom prövat frågan om en lokal som samnyttjas av flera hyresgäster kan omfattas av frivillig skattskyldighet.

 

Bakgrund

HFD har tagit ställning till om kravet om s.k. stadigvarande användning innebär att reglerna om frivillig skattskyldighet inte kan tillämpas när lokaler samnyttjas av flera hyresgäster utan att någon av hyresgästerna har ensamrätt till en specifik yta. För mer information om omständigheterna i målet, läs här.


HFD:s bedömning

HFD förklarar inledningsvis att innebörden av rekvisitet stadigvarande användning inte är helt klar. När rekvisitet infördes uttalades det i förarbetena att syftet var att undvika situationer där skattskyldigheten ideligen förändras. HFD konstaterar därmed att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen.

HFD konstaterar vidare att omständigheten att hyresgästerna kommer att disponera samma lokalyta inte i sig innebär att användningen inte skulle kunna vara stadigvarande. HFD anser att även i denna situation bör det vara fastighetsägarens avsikt med upplåtelsen som ska vara vägledande vid bedömningen om uthyrningen är stadigvarande eller inte.

HFD förklarar därmed att kravet på stadigvarande användning kan anses uppfyllt trots att lokalen disponeras av flera hyresgäster. En lokalupplåtelse till flera hyresgäster kan därmed omfattas av frivillig skattskyldighet.


Svalners kommentar

Skatteverkets inställning har varit att lokaler som används av fler än en hyresgäst inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms. HFD:s avgörande är därmed ett mycket välkommet besked för såväl fastighetsägare som hyresgäster.

HFD:s förtydligande innebär ett tydligt klargörande av reglerna om frivillig skattskyldighet vid upplåtelse av lokaler och kommer att medföra en större flexibilitet för många fastighetsägare.


För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta:

 

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette