2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Högsta förvaltningsdomstolen medger avdrag för ingående moms för kostnader vid försäljning av dotterbolag

Moms

Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom prövat frågan om ett moderbolags avdragsrätt för ingående moms avseende konsultkostnader som uppkommit i samband med försäljning av ett dotterbolag. Moderbolagets verksamhet bestod av att tillhandahålla koncerngemensamma managementtjänster till sina dotterbolag.

Skatteverket nekade bolaget avdrag för ingående moms med motiveringen att avdrag för ingående moms för kostnader i samband med försäljning av dotterbolag endast kan medges om moderbolaget bedriver en annan skattepliktig verksamhet vid sidan av dotterbolagsförvaltningen. Eftersom bolagets verksamhet uteslutande bestod av att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag ansåg Skatteverket att kostnaderna fick anses ha ett direkt och omedelbart samband med den momsfria aktieförsäljningen och att avdrag för ingående moms inte kunde medges.

HFD:s bedömning
HFD förklarar att det saknas stöd i EU-domstolens praxis att göra skillnad på avdragsrätten beroende på vilken typ av verksamhet som en beskattningsbar person bedriver. Att bolagets ekonomiska verksamhet enbart bestått i att tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina dotterbolag utesluter således inte i sig avdragsrätt för den ingående momsen på konsultkostnader.

HFD konstaterar att syftet med avyttringen av dotterbolaget har varit att effektivisera och öka avsättningen inom den kvarvarande verksamheten samt att åstadkomma ett kapitaltillskott till koncernen. Vinsten från försäljningen har tillförts bolagets huvudkontorsfunktion. Inte heller har konsultkostnaderna kunnat övervältras på köparna av aktierna varför kostnaderna får antas ha ingått i priset på de tjänster som bolaget har tillhandahållit till sina dotterbolag.

HFD finner därmed att de aktuella konsultkostnaderna får anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med bolagets ekonomiska verksamhet som krävs för att avdragsrätt för ingående moms ska föreligga.

Vad gäller avdragsrättens omfattning har Skatteverket anfört att avdragsrätten ska begränsas med hänsyn till den momsfria försäljningen av aktierna i dotterbolaget samt eventuell s.k. icke-ekonomisk verksamhet. HFD anser sig inte lämpad att pröva frågan i första instans och återförvisar därför frågan om avdragsrättens omfattning till prövning av Kammarrätten. Vi väntar därmed fortfarande på svar på hur avdragsrättens omfattning ska bestämmas i det aktuella fallet.

Svalners kommentar
Avdragsrätt för ingående moms för kostnader i samband med avyttring av dotterbolag är en fråga som varit föremål för prövning i decennier. Vi gläds åt HFD:s bedömning och ser även fram emot prövningen av frågan om avdragsrättens omfattning som vi bedömer kommer att bidra till att klargöra rättsläget ytterligare. För moderbolag med momspliktig verksamhet finns all anledning att se över den historiska hanteringen i samband med försäljningar av dotterbolag under de senaste sex åren för att se om avdrag för ingående moms kan återkrävas.

För mer information kontakta:

Mattias Fri
Emil Virhammar
Ulrika Grefberg
Martin Fridh