Stäng
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdragsrätt för ingående moms vid återställande och reparation av fastighet

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende obligatorisk momsplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom meddelad den 28 oktober 2020 prövat frågan om tillhandahållande av tillfälligt boende för asylsökande (s.k. ABT-boende) till Migrationsverket utgör momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

 

Enligt avtalet mellan bolaget och Migrationsverket skulle bolaget tillhandahålla logi och kost till de boende samt utföra diverse tjänster såsom att städa, åtgärda fel och brister i anläggningen, ta emot och inkvartera de boende m.m. Anläggningen omfattade boenderum med sängplatser för 160 personer. Det fanns också en reception, ett kök där bolagets personal lagade mat och en matsal där frukost, lunch och middag serverades. Dagtid bemannades anläggningen med, förutom städ- och kökspersonal, minst två personer och en platsansvarig. Övrig tid fanns personal tillgänglig som kunde inställa sig vid behov.

 

Migrationsverket skulle ersätta bolaget för kost och logi vilken beräknades per boende och dygn. Avtalstiden var sex månader och därefter löpande i som längst ytterligare tre år. Avtalet fick som tidigast sägas upp efter fyra månader med två månaders uppsägningstid.

 

HFD har i en tidigare dom, avseende samma bolag, slagit fast att ett tillhandahållande av ABT-boende som omfattar såväl logi som kost utgör två olika tillhandahållanden i momshänseende (HFD 2019 not. 15). I domen från 2019 tog HFD dock inte ställning till huruvida tillhandahållandet av logi var momspliktigt.

 

HFD förklarade att vid klassificering av de aktuella tjänsterna var det bolagets tillhandahållande till Migrationsverket som skulle bedömas, inte tillhandahållandet till de boende. Till skillnad från Skatteverket ansåg HFD att denna bedömning skulle ske utifrån verksamhetens ändamål och innehåll samt hur länge de boende vistades på anläggningen. Med hänvisning till tidigare praxis (RÅ 1988 not. 642 och RÅ 1991 not. 82) förklarade HFD att de boendes vistelsetid på anläggningen var av större relevans än hyrestiden enligt avtalet med Migrationsverket.

 

Enligt bolaget var Migrationsverkets målsättning att ingen asylsökande skulle vistas på anläggningen mer än tre månader men att de asylsökande vistelsetid undantagsvis uppgick till sex månader. Mot bakgrund av detta menade HFD att bolagets ändamål med verksamheten var att tillhandahålla tillfällig logi. Det faktum att bolaget, i samband med login, tillhandahöll en rad olika kringtjänster, talade vidare för att bolaget inte avsåg att passivt upplåta sin fastighet för längre tid. Sammantaget fann HFD att bolagets tillhandahållande av logi utgjorde momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

 

Våra kommentarer

 

Vid en bedömning av om ett tillhandahållande utgör rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet anser HFD att en sammantagen bedömning måste göras utifrån

  • den aktuella verksamhetens ändamål
  • de boendes vistelsetid, samt
  • omfattningen av de kringtjänster som tillhandahålls i samband med login

 

Enligt vår bedömning innebär domen att fler typer av verksamheter (t.ex. longstay-hotell) kan komma att omfattas av begreppet ”rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet”. Detta innebär att de aktuella verksamheterna är momspliktiga vilket medför avdragsrätt för ingående moms på kostnader hänförliga till verksamheten.

 

För mer information om hur detta kan tänkas påverka er verksamhet, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Linus Hübinette
Martina Fagerström
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdragsrätt för ingående moms vid återställande och reparation av fastighet