Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom meddelade idag förklarat att transaktionsutgifter i samband med förvärv av aktierna i ett underskottsföretag får beaktas vid beräkning av beloppsspärren.

Bakgrunden i korthet
Ett företag som går med underskott vid beskattningen får spara underskottet och dra av det mot inkomster som uppkommer under följande år. För att förhindra
handel med underskottsföretag finns dock regler som begränsar rätten att utnyttja tidigare års underskott om företaget byter ägare. En sådan regel är den s.k.
beloppsspärren. Den innebär att underskottsföretaget inte får dra av tidigare års underskott till den del underskotten överstiger 200 procent av köparens utgift för
att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget.

 

Under 2013 förvärvades i princip samtliga aktier ett moderföretag med tillhörande dotterföretag av extern köpare. Både moderföretaget som dess dotterföretag
hade då skattemässiga underskott från tidigare år. Vid beräkningen av hur stor del av dessa underskott som enligt beloppsspärren skulle falla bort till följd av
ägarbytet inkluderade bolagen, som en del i köparens utgift för förvärvet, transaktionsutgifter om drygt 20 miljoner kr. Transaktionsutgifterna uppgavs avse
konsulttjänster rörande bl.a. upprättande av avtal och värderingar i samband med förvärvet.

 

Skatteverket beslutade att beloppsspärren skulle beräknas utan hänsyn till transaktionsutgifterna. Såväl moderföretaget som dotterföretaget överklagade Skatteverkets beslut. Både Förvaltningsrätten i Uppsala och Kammarrätten i Stockholm avslog emellertid bolagens överklaganden med motiveringen att köparens transaktionsutgifter inte kan anses utgöra någon ersättning för att förvärva det bestämmande inflytandet över bolagen.

 

Högsta förvaltningsdomstolen delade dock bolagens uppfattning och konstaterade således att köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag ska få beaktas som en del av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet. Domstolen ansåg att en sådan tolkning följde av det övergripande syftet med de nu aktuella reglerna.

 

Svalners kommentar
Vi var ombud för bolagen och anser såklart att det är glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen helt går på vår linje i den nu aktuella frågan. Det är vidare bra att den nu aktuella frågan har fått sitt slutliga svar då det är en frekvent förekommande fråga och i många fall avser högst betydande belopp för bolagen.

Fredrik Berndt
Anders Lilja