2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

HFD prövar avdragsrätt för moms på förvärvskostnader

HFD prövar avdragsrätt för moms på förvärvskostnader

Moms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har meddelat prövningstillstånd i ett mål om avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till förvärv av dotterbolag (mål 3204-23).

HFD kommer att pröva frågan om ett moderbolag har avdragsrätt för ingående moms på kostnader vid förvärv av ett holdingbolag och dess dotterbolag när moderbolaget endast har för avsikt att tillhandahålla momspliktiga tjänster till holdingbolagets dotterbolag och inte till holdingbolaget.

Kammarrätten bedömde att avdragsrätt förelåg, men Skatteverket överklagade och anser att moderbolaget även måste delta aktivt i förvaltningen av holdingbolaget (tillhandahålla momspliktiga varor eller tjänster) för att avdragsrätt ska föreligga.

Svalner ser mycket positivt på att frågan kommer att klargöras av HFD.


För mer information kontakta:

Mattias Fri
Emil Virhammar
Ulrika Grefberg
Martin Fridh