HFD medger ränteavdrag vid internt förvärv

Skatteprocesser

Svalner har med framgång företrätt en industriklient vid ansökan om ett förhandsbesked som nu fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) (dom den 1 december 2022 i mål nr 3660-22 ). I målet prövade HFD för första gången den uppdaterade riktade ränteavdragsbegränsningsregeln gällande interna förvärv.

HFD prövade om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på grund av att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Enligt HFD ska avdrag inte vägras i det aktuella fallet och en mer nyanserad syn på vad som utgör affärsmässiga skäl ska användas vid en tillämpning av de nya riktade reglerna för ränteavdragsbegränsning vid interna förvärv av delägarrätter.

De svenska bestämmelserna om avdragsbegränsning för ränteutgifter inom intressegemenskaper har sedan lång tid tillbaka varit föremål för omfattande kritik och ett stort antal processer. I mars 2021 kom ett avgörande från HFD där det så kallade undantaget från tioprocentsregeln ansågs strida mot etableringsfriheten i vissa situationer där det i motsvarande svensk kontext hade funnits koncernbidragsrätt (HFD 2021 not. 10 ). Ett halvår senare gjorde HFD i ett överklagat förhandsbesked samma bedömning avseende den uppdaterade undantagsbestämmelsen i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen (HFD 2021 ref. 68 ).

Nu har HFD inom ramen för ett förhandsbesked prövat ytterligare en uppdaterad bestämmelse i 24 kap. 19 § inkomstskattelagen.

Förhandsbeskedet gällde ett svenskt bolag som ingick i en internationell koncern. Bolaget sökte besked om huruvida avdrag kan vägras i en situation där sökandebolaget som ett led i en planerad omstrukturering av koncernen kommer att förvärva samtliga aktier i ett annat koncernbolag som flera år tidigare förvärvats externt. I ansökan angavs att omstruktureringen är föranledd av att koncernen tidigare förvärvat tre stora underkoncerner inom tillverkningsindustrin. Den nu planerade omstruktureringen skulle medföra att underkoncernerna i vissa delar samordnas i större utsträckning samtidigt som strukturen medger konkurrens mellan underkoncernerna inom andra områden.

Frågan ställdes eftersom det för bolag som ingår i en intressegemenskap, t.ex. bolag i samma koncern, finns vissa begränsningar av rätten till avdrag för ränteutgifter avseende skulder till andra företag i intressegemenskapen. En av begränsningarna är att om skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett annat bolag i intressegemenskapen så får avdrag bara göras om förvärvet är väsentligen affärsmässigt motiverat.

Skatterättsnämnden kom fram till att avdrag för ränteutgifter med anledning av det koncerninterna förvärvet av aktier inte kunde medges enligt intern rätt. Enligt nämnden var omstruktureringen motiverad av organisatoriska skäl och enligt förarbetena och tidigare praxis följer då att förvärvet därmed inte är affärsmässigt motiverat. Nämnden fann emellertid att det på samma sätt som i HFD 2021 ref. 68 skulle strida mot etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra sökandebolaget avdrag för ränteutgifterna.

HFD valde till skillnad mot i HFD 2021 ref. 68 att inte inleda med att pröva regelns giltighet i förhållande till EUF-fördraget. I stället började HFD med en prövning av om avdrag kan vägras enligt intern rätt.

Enligt HFD innebär tidigare praxis att det vid regelns tillämpning ska göras en distinktion mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl för ett förvärv. Denna distinktion bör enligt HFD i princip upprätthållas men den tidigare relativt strikta synen på affärsmässiga skäl bör nyanseras något vid tillämpningen av nu gällande regler. Detta då nuvarande regler syftar till att träffa rena missbruksfall.

Eftersom den planerade omstruktureringen är föranledd av de tidigare externa förvärven av de tre underkoncernerna fann HFD att det koncerninterna förvärv av aktier som övervägs är väsentligen affärsmässigt motiverat. Enligt HFD ska avdrag därför inte vägras med stöd av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna.


Vår kommentar:

När frågan är om en internrättslig regel är i konflikt med EUF-fördraget är den normala ordningen att först bedöma om avdrag ska vägras enligt intern rätt. Om så är fallet ska det sedan prövas om detta kommer i konflikt med fördraget. I vissa fall kan det dock finnas anledning att göra den EU-rättsliga prövningen först. Så var fallet i HFD 2021 ref. 68 där HFD uttalade att det fanns ett allmänt intresse av att snabbt få frågan om den nya undantagsregeln är förenlig med EUF-fördraget besvarad i ett vägledande avgörande.

HFD:s tillvägagångssätt i HFD 2021 ref. 68 har besparat såväl skattskyldiga som Skatteverket år av potentiella processer och osäkerhet. Vidare har det lett till att lagstiftaren i ett relativt tidigt skede har uppmärksammats på bristerna i rådande regelverk. Detta har i sin tur lett till att regeringen tillsatt en utredning i syfte att se över bl.a. hur undantagsregel kan göras förenlig med EUF-fördraget.

I det här fallet har HFD bedömt att avdrag inte kan vägras redan med hänvisning till intern rätt. Rättsfallet ger välkommen vägledning kring vilka överväganden som ska göras när affärsmässigheten för ett förvärv ska bedömas. Någon prövning av den aktuella regelns förenlighet med EUF-fördraget görs dock inte. Enligt oss fanns även i det här fallet ett allmänt intresse av att få den aktuella begränsningsregelns förenlighet med EUF-fördraget prövad av HFD.

Fler prövningar av 2019 års ränteavdragsregler i förvaltningsdomstolarna är att vänta. Svalner har stor erfarenhet av att driva mål gällande ränteavdrag.

Hör gärna av er om ni har frågor gällande detta område:

Fredrik Berndt
Peter Linder
Anders Nyquist