Har du rätt tullvärde?

EU-domstolen har i en dom den 10 september 2020 i mål C-509/19 BMW Bayerische Motorenwerke AG bedömt vad som ska ingå tullvärdet för en importerad vara.

 

Målet gällde en programvara som utvecklats av BMW, och som tillhandahållits en tillverkare av kontrollenheter i tredje land, utan ersättning. Programvaran installerades på kontrollenheterna på plats utanför unionen. Dessa enheter (med programvaran installerad) importerades därefter till Tyskland.

 

Frågan var om värdet på programvaran skulle ingå i tullvärdet på kontrollenheten vid importen.

 

Av tullkodex framgår att tullvärdet utgörs av det pris som har eller ska betalas för de importerade varorna. Tillägg ska göras av värdet av vissa varor eller tjänster som direkt eller indirekt har tillhandahållits av köparen om detta värde inte har inkluderats i priset för varan.

 

EU-domstolen konstaterar att om programvaran ger kontrollenheten ett högre värde än det pris som avtalats så ska detta värde för programvaran tilläggas. EU-domstolen avfärdar invändningen att programvara inte ingår i någon kategori som kan påverka tullvärdet. Vid fastställande av en importerad varas tullvärde saknar det således betydelse om det värde som ska tilläggas avser en immateriell vara som en programvara.

 

Det finns flera exempel på arbete som utförs utanför unionen och som inte ska ingå i tullvärdet om detta är nödvändigt för framställningen av den importerade varan.

 

EU-domstolen konstaterar att det är en skillnad mellan intellektuella tjänster som är nödvändiga för tillverkning av en vara och immateriella beståndsdelar som ingår i de importerade varorna för deras funktion och som inte är nödvändiga för tillverkningen av de importerade varorna. Sådana beståndsdelar ska ingå i tullvärdet eftersom de bidrar till värdet på de importerade varorna.

 

EU-domstolens dom bekräftar den rådande uppfattningen värdet på immateriella varor i vissa fall ska inkluderas i tullvärdet.

 

Domen belyser vikten av att säkerställa att rätt tullvärde tillämpas vid import. Detta blir synnerligen viktigt vid prissättning mellan företag i intressegemenskap, där det finns viss flexibilitet att fastställa internpriset på varorna. Det är vidare viktigt att i momshänseende beakta hur bestämmelserna kan påverka priset och hur det delas upp på varor och tjänster. Det kan skapa frågor om rätt tullvärde som behöver bevakas.

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om tull, moms och TP. Vi kan hjälpa er att göra en översyn av era processer genom att integrera alla dessa områden. Det är vi bra på.

 

För frågor om tull, moms och TP kontakta: 

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg
Patrik Sedlar