Frivillig skattskyldighet vid samnyttjande av lokaler – HFD meddelar prövningstillstånd

Moms

Skatteverket har under en lång tid varit av inställningen att lokaler som används av fler än en hyresgäst inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd i frågan.

Det aktuella målet avser ett fastighetsbolag som har hyrt ut en byggnad till en hyresgäst, vilken i sin tur har hyrt ut samma byggnad till två andrahandshyresgäster. Alla tre hyresgäster har haft rätt att nyttja byggnaden i sin helhet. Vid sidan av hyresavtalen har hyresgästerna även ingått ett separat samverkansavtal av vilket förutsättningarna för samnyttjandet har framgått.

Skatteverkets ansåg att bolaget inte kunde hyra ut byggnaden med frivillig skattskyldighet med motiveringen att förstahandshyresgästens uthyrning av lokaler till fler än en hyresgäst inte uppfyller kravet på s.k. ”stadigvarande användning” i mervärdesskattelagen  (1994:200 ). Skatteverket ansåg därmed att bolaget även saknade avdragsrätt för ingående moms för uppförandet av byggnaden.

Förvaltningsrätten delade bolagets uppfattning om att uthyrningen kunde omfattas av frivillig skattskyldighet, medan kammarrätten dömde i enlighet med Skatteverkets beslut.

HFD har nu att ta ställning till om kravet på stadigvarande användning innebär att reglerna om frivillig skattskyldighet inte kan tillämpas när lokaler samnyttjas av flera hyresgäster (utan att någon av hyresgästerna har ensamrätt till en specifik yta).


Svalners kommentar

Problematiken med frivillig skattskyldighet vid samnyttjade ytor har även uppmärksammats i det lagförslag som Skatteverket har lämnat tidigare i år och som Svalner tidigare har kommenterat. Fram tills att det eventuellt blir aktuellt med nya regler för frivillig skattskyldighet är det dock mycket välkommet med ett förtydligande från HFD i frågan. Om HFD medger frivillig skattskyldighet för den aktuella uthyrningen kommer mycket av de problem som lagförslaget berör att vara hanterade.


För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström