Stäng

Förtydligande från Skatteverket om moms för samfällighetsföreningar

Beskattning av fastigheterMoms

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande angett att samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. Det innebär, enligt Skatteverket, att samfällighetsföreningar som tillhandahåller varor och/eller tjänster till sina medlemmar gör detta i egenskap av en beskattningsbar person, varför moms ska beläggas på ersättningen från medlemmarna.

 

Skatteverket har nu publicerat tre förtydliganden med koppling till sitt tidigare ställningstagande. I förtydligandena anges följande:

 

• En samfällighetsförenings tillhandahållande till sina medlemmar utgör tillhandahållande av skattepliktiga förvaltningstjänster och inte upplåtelse av fastighet eftersom medlemmarna redan har dispositionsrätt till gemensamhetsanläggningen såsom delägare.

 

• Samfällighetsföreningar har avdragsrätt för ingående moms enligt allmänna regler. Då föreningens tillhandahållande till medlemmarna inte utgör uthyrning av fastighet anser Skatteverket att avdragsförbudet för stadigvarande bostad inte är tillämpligt.

 

• En samfällighetsförening som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning blir inte skyldig att tillämpa reglerna om omvänd byggmoms eftersom byggtjänsterna får anses köpas in för egen räkning för att kunna fullgöra samfällighetsföreningens förvaltningsuppdrag.

 

För mer information om hur Skatteverkets förtydliganden påverkar er, vänligen kontakta:

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström