Stäng

Förtydligande från Skatteverket angående skattereduktionen för inventarieköp

AvskrivningsoptimeringBeskattning av fastigheter

Under slutet av 2021 antog riksdagen en tillfällig lag om Skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under beskattningsår 2021. Lagen innebär att den som bedriver näringsverksamhet har rätt till en skattereduktion om 3,9% av anskaffningsvärdet för de inventarier som förvärvats under 2021. Reduktionen får räknas av mot fastställd skatt för beskattningsår 2022 under förutsättning att inventarierna finns kvar i verksamheten vid utgången av året. Vi har i tidigare nyhetsbrev närmare redogjort för detaljerna i lagförslaget.

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning kommit med förtydliganden av vad som avses med begreppet funktionell enhet.

Generellt anses ett inventarium anskaffat när leverans har skett.  Skatteverket anser, för att värdeminskningsavdrag ska få påbörjas, även att inventariet ska utgöra en funktionell enhet, vilket innebär att inventariet måste vara i ett sådant skick att det redan har den funktion det är avsett att ha.  Det får dock återstå viss montering, installation, företagsspecifika anpassningar eller provkörningar. Detta innebär att den skattemässiga tidpunkten för att påbörja värdeminskningsavdrag kan inträda före den tidpunkt när planenlig avskrivning ska påbörjas i redovisningen. Skatteverket framhåller att det endast finns en enda tidpunkt då anskaffningsvärdet för inventariet ska inkluderas i det skattemässiga avskrivningsunderlaget och att det inte finns någon valfrihet när ett inventarium ska anses anskaffat.

Skatteverket ger fyra exempel på hur begreppet funktionell enhet ska tillämpas:

• En svarv som levererats 31 december 2021 är en funktionell enhet. Detta trots att visst iordningställande återstår, exempelvis gjutning av fundament eller anslutningar. Utgifterna för anslutningarna kommer dock inte att vara föremål för skattereduktion eftersom dessa utförs efter 31 december 2021.

Om svarven i stället levererats till företaget under 2020 kommer anskaffningsutgiften inte omfattas av skattereduktionen, men de tillkommande utgifterna för anslutning som kan ha uppkommit under 2021 kommer att omfattas.

• Delar av en ventilationsanläggning som har levererats till en fastighet men inte installerats 31 december 2021 är inte en funktionell enhet. Ett företag som fått fläktmaskineri och rördelar levererade samt har upparbetade projekteringskostnader för konsulter har inte rätt till skatteavdrag. Utgifterna för konsultuppdraget kommer att omfattas av inventariets anskaffningsvärde men kan inte, trots att konsultuppdraget är avslutat, anses berättiga skattereduktion eftersom inventariet ännu inte är en funktionell enhet. En funktionell enhet kan dock föreligga om det enbart återstår injusteringar och mindre installationer av ventilationssystemet.

• För en lastbil med släp anses både dragbilen och släpet utgöra funktionella enheter. En funktionell enhet anses föreligga även om enbart dragbilen alternativt släpet har levererats den 31 december 2021.

• Inventarier som företaget har anskaffat genom egen tillverkning ska omfattas av skattereduktionen om det utgör en funktionell enhet. Det egentillverkade inventariet ska vara färdigställt under 2021.


Har ni frågor kring hanteringen av skattereduktionen är ni välkomna att höra av er till oss på Svalner:

Fredrik Ulmstedt
Barbro Stridlund