Stäng

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling (FoU )

Svensk och internationell företagsbeskattning

Den 1 juli 2021 införlivas nya regler som förstärker möjligheten till avdrag på arbetsgivaravgiften för forskning och utveckling (FoU ), dels genom att det maximala avdraget höjs, dels genom att arbetstidskravet sänks.

 

Företag som arbetar med forskning och utveckling kan i dag få mångtaliga skattelättnader genom att arbetsgivaravgifterna för personal som arbetar med FoU sätts ner med maximalt 450 000 kr för samtliga anställda per månad. Ett av kvalifikationskraven är att anställda ska arbeta med FoU-uppgifter minst 75% av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. På ersättning som utges efter den 31 mars 2020 ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med tio procentenheter.

 

Från och med den 1 juli 2021 höjs det högsta sammanlagda månatliga avdraget från 450 000 kronor till 600 000 kronor för bolagets samtliga anställda. Vidare sänks kravet på den faktiska arbetstid som den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling från minst tre fjärdedelar (75 %) till minst hälften (50 %) av arbetstiden. Skattelättnaden går i linje med de skattelättnader som infördes redan under våren 2020, då taket höjdes från 230 000 kr och då den allmänna löneavgiften togs med i beräkningen av FoU-avdraget.

 

De nya reglerna är utformade så att de ska främja både små och stora företag. Sänkningen av arbetstidsvillkoret gynnar i första hand mindre företag, där medarbetare ofta delar sin arbetstid mellan FoU-projekt och andra arbetsuppgifter. Avsikten är således att allt fler personer ska omfattas av nedsättningen. I större företag med separata utvecklingsavdelningar arbetar FoU-anställda vanligtvis huvudsakligen med FoU, men dessa företag gynnas i stället av höjningen av det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna (prop. 2020/21:110 s. 12 ).

 

Höjningen av den högsta sammanlagda reduceringen av arbetsgivaravgifterna medför att den, tillsammans med avdraget för den allmänna löneavgiften, kan uppgå till 1,2 miljoner kronor per kalendermånad efter den 1 juli. Detta eftersom det nya takbeloppet för avdraget från arbetsgivaravgifterna om 600 000 kronor motsvarar – vid ett avdrag på 10 procent av avgiftsunderlaget – ett löneunderlag på 6 miljoner kronor. På detta löneunderlag ska även den allmänna löneavgiften sättas ned med 10 procentenheter, dvs. med 600 000 kronor (prop. 2020/21:110 s. 13 ).

 

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021. Det finns därmed anledning att säkerställa att företaget nyttjar den fulla rätten till avdrag från och med 1 juli, eller om företaget inte nyttjar möjligheten till avdrag i dagsläget, undersöker möjligheten att få avdrag för arbete som utförs inom kategorin forskning och utveckling.

 

Har ni frågor om den nya lagregleringen, eller om ni har frågor kring möjligheten till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för arbete inom forskning och utveckling, är ni välkommen att höra av er till oss på Svalner.

Erik Nilsson