Stäng

Förslag till ändrade regler för jämkning vid överlåtelse av fastighet

Beskattning av fastigheterMoms

De svenska jämkningsreglerna, i sin nuvarande utformning, underkändes av EU-domstolen i en dom meddelad 2020 vilket även bekräftades i en dom från HFD under 2021.

Finansdepartementet har den 26 januari publicerat sitt förslag till lagändring mot bakgrund av de svenska jämkningsreglernas oförenlighet med EU-rätten.

Förslaget i korthet

Enligt förslaget ska fastighetsägare, vid direkta överlåtelser av fastigheter som inte utgör verksamhetsöverlåtelser, jämka tillbaka tidigare avdragen ingående moms. Denna återbetalning ska ske vid ett tillfälle.

Någon möjlighet för förvärvaren av en fastighet att göra avdrag för den jämkningsmoms som överlåtaren är skyldig att betala finns inte med i Finansdepartementets förslag.

Ytterligare en nyhet är att hyresgäster som själva har genomfört investeringar i sina lokaler blir skyldiga att jämka tillbaka den ingående momsen årligen när hyresgästen lämnar sin lokal. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.


Svalners kommentarer

Finansdepartementets lagförslag innebär stora förändringar mot de jämkningsregler som gäller idag vid direkta överlåtelser av fastigheter. Den moms som en överlåtare blir skyldig att betala blir med Finansdepartementets förslag en ren kostnad för överlåtaren. Likaså blir den moms som en hyresgäst blir skyldig att betala en kostnad för hyresgästen.

Förslaget medför således långtgående skyldigheter och ökade kostnader vid en jämförelse med nuvarande regelverk.

Lagförslaget lämnar även flera frågor obesvarade. Det som saknas är ett helhetsgrepp om hur jämkningsfrågorna ska hanteras. Förslaget är en punktinsats med omfattande negativa konsekvenser för att åtgärda ett relativt begränsat problem i momssystemet.  Dessa jämkningsfrågor bör därför lämpligen behandlas i ett större sammanhang.

Vi anser att det är angeläget att yttra sig över förslaget när det skickas på remiss mot bakgrund av de negativa effekter som förslaget medför.


För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette