2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Förslag om skattereduktion för investeringar i inventarier på remiss till Lagrådet

Avskrivningsoptimering

Regeringen meddelade den 14 maj 2021 att det tidigare aviserade lagförslaget om en särskild skattereduktion för investeringar i inventarier nu skickas på remiss till Lagrådet. Förslaget presenterades ursprungligen i budgetpropositionen 2021 och syftar till att stimulera företag att öka och tidigarelägga investeringar i syfte att stärka den ekonomiska återhämtningen, den gröna omställningen av ekonomin samt digitaliseringen. Det inrymmer endast vissa mindre modifieringar och förtydliganden av det förslag som Finansdepartementet remitterade i december förra året, och som vi tidigare redovisat vid våra frukostseminarier.

 

Förslaget innebär i korthet införande av en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet för materiella inventarier anskaffade under kalenderåret 2021. Inventarierna ska ha förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på annat sätt. Utgifterna för anskaffandet av inventarierna ska också vara föremål för årliga värdeminskningsavdrag. Inköp av inventarier med bestående värde eller inventarier som används enbart under en kortare tid och därmed får dras av omedelbart omfattas således inte av skattereduktionen.

 

För att förhindra missbruk av reglerna finns ett krav på att inventarierna måste innehas en viss tid för att omfattas av skattereduktion – inventarierna måste fortfarande tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det år som skattereduktionen kan begäras. Enligt förslaget kan skattereduktionen begäras det första beskattningsår som avslutas tidigast den 31 december 2022. Den som begär skattereduktion ska lämna uppgift i inkomstdeklarationen om underlaget för skattereduktionen, vilken räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Om inte hela underlaget kan utnyttjas för skattereduktionen detta beskattningsår avses resterande underlag kunna nyttjas endast under närmast följande beskattningsår (enligt det reviderade förslaget behöver dock inte inventarierna fortsatt tillhöra näringsverksamheten även detta efterföljande beskattningsår för att skattereduktion ska erhållas).

 

Reduktionen kan nyttjas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt av delägare i handelsbolag och, i vissa fall, delägare av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

 

Vi följer förslagets fortsatta beredning och återkommer när Lagrådet redovisat sitt yttrande.

Fredrik Ulmstedt
Peter Linder