Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning

Finansdepartementet skickade den 29 april 2020 en promemoria på remiss med förslag om en ny lag om källskatt på utdelningar.

 

Förslaget innebär att den nya lagen ersätter den nuvarande kupongskattelagen. Syftet med förslaget är att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Promemorians förslag innebär relativt omfattande förändringar jämfört med nuvarande kupongskattelagen där de huvudsakliga punkterna kan sammanfattas enligt följande:

 

• Enligt förslaget ska källskatt på utdelning som utgångspunkt tas ut på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som har rätt till utdelningen vid utdelningstillfället. Bedömningen av vem som har rätt till utdelningen ska utgå från en tolkning av uttrycket ”beneficial owner” i OECDs modellavtal, vilket kan skilja sig från vem som är utdelningsberättigad enligt nuvarande kupongskattelag. Källskatt på utdelning ska enligt förslaget som utgångspunkt fortsätta vara 30 procent.
• Som för kupongskatt, föreslås ett flertal undantag från skattskyldighet för källskatt på utdelning, där förslaget, jämfört med nuvarande kupongskattelagen, innehåller vissa begränsningar och vissa tillkommande undantag.
• Direktnedsättning enligt skatteavtal ska även fortsättningsvis vara möjligt, under vissa förutsättningar.
• Enligt förslaget ska det införas ett krav på att lämna information om utdelning på individnivå i en särskild skattedeklaration. Deklarationen ska lämnas inom två månader från utdelningstillfället och lämnas in av den som ska göra skatteavdraget.
• Skatteavdrag för källskatten ska som utgångspunkt göras av det utbetalande bolaget. Finansdepartementet föreslår dock att det införs en särskild systematik för aktörer som benämns som godkänd mellanhand (vilket avser värdepapperscentraler och registrerade förvaltare). Skatteavdrag ska, enligt förslaget, inte göras om utdelningen betalas ut till en godkänd mellanhand. Den godkända mellanhanden ska då istället ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.
• I promemorian föreslås även att den s.k. bulvanregeln slopas och att källskatt på utdelning istället ska omfattas av skatteflyktslagen. För att säkra svensk beskattningsrätt föreslås även att skattskyldig för källskatt i vissa fall, vid tillämpning av skatteflyktslagen eller i annat fall där den som har rätt till utdelningen inte är densamma som den som tar emot utdelningen, kan vara utdelningsmottagaren (t.ex. en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige) och inte den som har rätt till utdelningen.
• Särskilda regler föreslås vid utdelning av annat än pengar (sakutdelning), där den som ska göra skatteavdrag kan betala ut utdelningen till ett särskilt konto.
• Förfaranderegler för källskatt föreslås, för att anpassas till den struktur som gäller för övriga skatter, att regleras i skatteförfarandelagen.

 

Den nya lagen om källskatt på utdelning föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 i fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand, och i övrigt på utdelningar som lämnas fr.o.m. den 1 juli 2022.

 

Svalners kommentarer

Förslaget medför betydande förändringar av regelverket avseende källskatt på utdelning där det särskilt noteras att förslaget förväntas, vid en försiktig bedömning, varaktigt öka skatteuttaget med 870 miljoner kronor per år.

 

Vi förväntar oss att flera remissinstanser kommer ha synpunkter på t.ex. omfattningen av de föreslagna undantagen från källskatt (särskilt i den mån dessa medför en begränsning jämfört med dagens regler), införandet av skatteflyktslagen på källskatteområdet samt den särskilda skattskyldighet som föreslås gälla i vissa fall för att förhindra skatteundandragande. Här kan särskilt noteras att slopandet av bulvanregeln och att ersätta den med tillämpning av skatteflyktslagen har föreslagits i tidigare lagstiftningsarbete, men att förslaget då drogs tillbaka efter omfattande kritik.

 

Vi kommer att analysera förslaget mer i detalj och givetvis följa den fortsatta utvecklingen. Remissvaren avseende förslaget ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 14 augusti 2020.

 

Om ni har frågor om förslaget eller önskar se över hur skattskyldigheten för källskatt i er specifika situation kan påverkas av de föreslagna reglerna kontakta:

Carl Lindberg
Magnus Johansson