Stäng

Företrädaransvar och tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Det är oroliga tider och vi på Svalner hoppas att alla är friska och mår bra. Vi har den senaste tiden, mot bakgrund av den ekonomiska kris många företag upplever till följd av Coronaviruset, fått många frågor kring regeringens alla åtgärder på skatteområdet. En del av dessa frågor handlar om det s.k. företrädaransvaret. Skatteverket har nu kommit med ett ställningstagande där verket redogör för de situationer där verket inte kommer att ansöka om företrädaransvar.   

 

Svalner bevakar alla åtgärder som regeringen vidtar med anledning av Coronavirusets (Covid-19) inverkan på svenska företag, se exempelvis här. Den 25 mars kom regeringen med ytterligare ett krispaket riktat mot enskilda näringsidkare samt små och medelstora företag. Krispaketet innefattade bl.a. följande delar.

 

-en generell nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda per företag och på löner upp till 25 tusen kronor per månad (max 5300 kr per anställd och månad

-en statlig företagsakut för att underlätta banklån där staten kan garantera 70% av nya lån från bankerna till företag

-statligt subventionerade hyressänkningar riktade till fastighetsägare och hyresgäster.

 

Vi på Svalner kan hjälpa till med att bedöma vilka av åtgärderna ni kan dra nytta av och exempelvis ansöka om anstånd. Vi tillhandahåller även finansiella tjänster i form av likviditetsplanering och beräkningar av de samlade effekterna av regeringens åtgärder för företag i behov.

 

Vad gäller frågan om företrädaransvar kom Skatteverket den 26 mars med ett ställningstagande där verket meddelade att det inte kommer att inte ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av de nya tillfälliga reglerna om anstånd med inbetalning av skatt och avgifter (s.k. tillfälligt anstånd). Nedan redogör vi för innebörden av Skatteverkets ställningstagande.

 

Vad är företrädaransvar?

 

Med företrädaransvar avses att företrädare för företag kan bli solidariskt ansvariga (dvs. ansvariga tillsammans med företaget) för företagets skatter och avgifter. För att detta ansvar ska aktualiseras krävs i regel att företrädaren för företaget uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. Ansvaret kan utkrävas av legala företrädare och i vissa fall faktiska företrädare.

Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatter

 

Regeringen har med anledning av Coronavirusets inverkan på den ekonomiska situationen hos företag lagt fram ett förslag om nya kompletterande regler som möjliggör för Skatteverket att vara mer generösa vid beviljande av anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. De nya reglerna är tillfälliga och föreslås kunna tillämpas från 1 januari 2020. Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. För mer information om de nya tillfälliga anståndsreglerna, läs här.

 

Skatteverkets ställningstagande

 

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande redogjort för vilken betydelse ett beviljat betalningsanstånd kan tänkas ha på möjligheten att få ett företrädaransvar utdömt av domstol. Ställningstagandet är meddelat före det att regeringen lade fram de nya förslaget om tillfälliga anstånd.

Skatteverkets tidigare inställning har varit att om anstånd medges för en skatt eller avgift innan eller senast på den ursprungliga förfallodagen kan verket inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden. I dessa fall har företaget inte underlåtit att betala någon skatt eller avgift. I och med att den ursprungliga förfallodagen genom anståndet skjutits upp anser Skatteverket att den relevanta tidpunkten för ett eventuellt företrädaransvar istället är förfallodagen vid anståndstidens utgång.

Om däremot anstånd medges efter den ursprungliga förfallodagen finns det, enligt Skatteverket, i princip inte något rättsligt hinder mot att ansöka om företrädaransvar. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar dock inte göras, men efter det att anståndet upphört finns möjligheten kvar. Detta om den ursprungliga förfallodagen passerats utan att någon betalning skett och inte någon verksam åtgärd vidtagits samt att företrädaren bedömts förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt när den juridiska personen inte betalat skatten eller avgiften.

Enligt det nya ställningstagandet har Skatteverket uppdaterat sin uppfattning om företrädaransvar efter beviljande av anstånd med inbetalning av skatt och avgifter enligt de tillfälliga anståndsreglerna. Förändringen görs mot bakgrund av att anstånd i allt större utsträckning kommer beviljas enligt de tillfälliga anståndsreglerna även efter skatten eller avgiftens ursprungliga förfallodag. Det är därför Skatteverkets nya uppfattning att verket inte kommer att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet för en företrädare som ansökt om och beviljats anstånd enligt de tillfälliga reglerna även om ansökan gjorts efter den ursprungliga förfallodagen. Skatteverket kommer därför inte ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd.

Skatteverket anser visserligen att det inte finns några rättsliga hinder för verket att ansöka om företrädaransvar i de fall där anstånd sökts och beviljats före skattens ursprungliga förfallodag och där skatten eller avgiften kvarstår som obetald efter anståndstidens utgång. Det är dock Skatteverkets uppfattning att verket i dessa situationer ändå inte ska använda företrädaransvaret som åtgärd för att få betalt för de skatter som omfattas av de tillfälliga anstånden.

 

Våra kommentarer

 

Svalner välkomnar detta ställningstagande från Skatteverket, särskilt eftersom vi fått många frågor från oroliga företrädare för företag, där oron bl.a. handlat om risken för att bli ansvariga för företags skulder, däribland skatter, om krisen håller i sig.

Det bör dock lyftas att företrädaransvaret inte försvinner helt i och med detta ställningstagande. Skatteverkets inställning i frågan omfattar således endast de fall där anstånd beviljats enligt de nya tillfälliga reglerna. Ställningstagandet innebär alltså inte någon allmän inställning från verkets sida om att verket helt kommer att upphöra med att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som ska erläggas under 2020.

 

För mer information och eventuella frågor vänligen kontakta:

Fredrik Berndt
Ulrika Grefberg