Företags skyldighet att göra skatteavdrag ökar under 2021

Den 1 januari 2021 införs nya regler om skatteavdrag i Sverige. Enligt de nya reglerna, som kommer omfatta både svenska och utländska företag, utökas den tidigare skyldigheten att göra skatteavdrag till att gälla i all större omfattning. En av skillnaderna från dagens regler är att svenska företag blir skyldiga att göra skatteavdrag på samtliga ersättningar som utgår till utländska företag vilka inte är registrerade för F-skatt avseende arbete som utförts i Sverige.

 

Enligt nuvarande regelverk har svenska företag en skyldighet att göra skatteavdrag på ersättning som betalas till utländska företag som utför arbete i Sverige, under förutsättning att det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige och inte är registrerade för F-skatt. Svenska företag är således inte skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning till utländska företag utan fast driftställe. Det är den som anlitar det utländska företaget som har till uppgift att avgöra förekomsten av ett fast driftställe i Sverige. Att avgöra huruvida ett utländskt företag har ett fast driftställe kan vara tämligen komplicerat och innefatta en omfattande skatterättslig bedömning.

 

De nya reglerna om skatteavdrag träder i kraft i samband med att det ekonomiska arbetsgivarbegreppet implementeras i Sverige. Efter den 1 januari 2021 är ett svenskt företag skyldigt att göra skatteavdrag om 30 procent på betalningar till utländska företag för arbete som utförts i Sverige, såvida det utländska företaget inte är registrerat för F-skatt, oavsett om företaget har ett fast driftställe i Sverige.

 

Om det utländska företaget inte är skattskyldigt i Sverige kommer Skatteverket att göra en återbetalning av den avdragna skatten efter det att företagets skattskyldighet och den slutliga skatten har fastställts. Det nämnda kan ta tid vilket bland annat kan innebära att det utländska företagets kassaflöden påverkas. För att undvika detta kan en av följande åtgärder vidtas av det utländska företaget:

 

• ansöka om godkännande för svensk F-skatt,
• begära ett beslut om undantag från skatteavdrag eller
• ansöka om en särskild beräkningsgrund eller för tidig återbetalning.

 

I jämförelse med de nuvarande reglerna är det således företag som inte har eller kommer att få ett fast driftställe i Sverige som huvudsakligen påverkas av de nya regleringarna. Svenska företag med utländska leverantörer bör således granska om de utländska företagen är registrerade för F-skatt. Om en betalningsmottagare inte är registrerad för F-skatt, bör det svenska företaget informera om de nya reglerna så att skyldigheten att göra skatteavdrag kan förhindras med hjälp av exempelvis en F-skatteregistrering.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Erik Nilsson