Förbättringar i sikte för fåmansföretagare?

Ägarledda företagSkatteprocesser

Regeringen meddelade i maj 2022 att reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag skulle förenklas och att förslag skulle lämnas av en kommitté. Utredningens tillkomst var ett resultat av januariavtalet och tidpunkten för beskedet innebar att frågan om beskattning av fåmansföretag inte diskuterades i någon större utsträckning i valrörelsen. Sedan den nya regeringen tillträdde har det spekulerats i hur den skulle hantera den pågående utredningen vars uppdrag skulle redovisas den 30 november 2023. Den 23 januari 2023 meddelade så regeringen att kommittén ska få ändrade direktiv. Vi har ställt tre frågor till Gustav Åberg, Director på Svalner och expert på beskattning av fåmansföretag, om vad vi kan förvänta oss efter regeringens besked.


Kan du i korthet förklara vad regeringens besked innebär?

Regeringens besked innebär att den s.k. 3:12-utredningen, som tillsattes den 25 maj 2022, via det tilläggsdirektiv som inom kort ska beslutas, får ett utvidgat mandat till att nu omfatta större förändringar i syfte att främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften. Utredningen hade tidigare ett smalare mandat som till stor del endast avsåg förenklingar av regelverket inom rådande system. Utredningen kan således nu föreslå mer ingripande regelförändringar, alternativt helt nya regler, för att uppnå utredningens nya direktiv.


På vilka punkter kan vi förvänta oss förändringar i regelverket?

Vi kan sannolikt förvänta oss vissa mer ingående förändringar av den grundläggande mekaniken av systemet som bland annat förhållandet mellan den s.k. utomståenderegeln och reglerna om samma eller likartad verksamhet. Relationen mellan dessa två delar av regelverket har diskuterats flitigt sedan Skatterättsnämnden i juli förra året kom med ett förhandsbesked som indikerade ett väsentligt förändrat rättsläge (med reservation för att högsta förvaltningsdomstolen ännu inte har slutligt avgjort frågan) som kan innebära en högre beskattning för många entreprenörer och stora svårigheter för dem att förutse sin egen skattemässiga situation.

Vidare kan vi se framför oss att utredningen kan komma att föreslå ett riktat regelverk för entreprenörer som vill överlåta verksamheten till sina anställda. Möjligtvis skulle förslaget kunna hämta inspiration från de riktade reglerna avseende generationsskiften som infördes under 2019. Även vissa förenklingar för generationsskiftesreglerna kan vara att förvänta, inte minst med anledning av att reglerna sedan dess införande kritiserats för att vara svårtillämpade.


Vad bör man som entreprenör tänka på med anledning av de nya beskeden?

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 29 mars 2024. Entreprenörer ska som utgångspunkt planera sin skattesituation utifrån rådande regelverk men står man exempelvis inför ett stundande generationsskifte, eller överlåtelse av delar eller hela verksamheten till anställda, kan det vara bra att helt eller delvis avvakta och se vad som komma skall.

Som direktiven till utredningen nu är utformade ser vi framför oss förändringar som innebär ett mer förmånligt och förutsebart regelverk. Utredningens initiala uppdrag att se över en justerad skattesats har exempelvis uttryckligen tagits bort.


För mer information om hur detta kan påverka er verksamhet, kontakta:

 

Gustav Åberg